Tytuł projektu: RemiRit – Personalizowane leczenie immunosupresyjne z użyciem rituximabu w leczeniu układowych zapaleń naczyń z obecnością przeciwciał ANCA – randomizowane, wieloośrodkowe badanie kliniczne

Dane projektu

Numer umowy:
2021/ABM/01/00030-00
Okres realizacji:
01/09/2021 - 31/08/2027
Wartość projektu:
9999999,98
Wartość dofinansowania:
833293,80

Stopień realizacji projektu

%
Opis projektu
Projektów w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych w obszarze chorób rzadkich w dziedzinie nefrologii dotyczy  układowych zapaleń naczyń z obecnością przeciwciał ANCA. Partnerami Wojskowego Instytutu Medycznego będą Uniwersytet Medyczny w Łodzi , Gdański Uniwersytet Medyczny oraz  Stowarzyszenie Chorych na Układowe Zapalenie Naczyń „Vasculitis”

Celem badania jest optymalizacja terapii immunosupresyjnej AAV w fazie leczenia indukującego i podtrzymującego w oparciu o schematy leczenia z użyciem rytuksymabu, z uwzględnieniem dostosowania dawki leku do wieku chorego i wskaźnika filtracji kłębuszkowej (GFR). Dodatkowym celem jest ocena genetycznych predyspozycji to rozwoju choroby, przebiegu klinicznego i odpowiedzi na leczenie metodą sekwencjonowania nowej generacji (NGS) całego egzomu.

Projekt zakłada równoległą rekrutację do dwóch części badania:
I – leczenia indukującego, do tej części zostanie włączonych 160 dorosłych chorych z nowo rozpoznanym AAV lub nawrotem, o ciężkim przebiegu klinicznym – definiowanym jako aktywność choroby w skali BVAS/WG ≥3 pkt.

II – leczenia podtrzymującego, do tej części zostanie włączonych 160 dorosłych pacjentów z AAV, którzy po 6 miesiącach od rozpoczęcia leczenia indukującego (prowadzonego w ramach badania klinicznego lub nie) uzyskali reemisję całkowitą lub reemisję częściową.

Osoby realizujące projekt
Koordynator Merytoryczny
prof. Ilona Kurnatowska
więcej zamknij