Tytuł projektu: Maintaining and imPrOving the intrinSIc capaciTy Involving primary care and caregiVErs (POSITIVE)

Dane projektu

Program:
EiT Health
Numer umowy:
19091
Akronim:
POSITIVE
Okres realizacji:
01/01/2019 - 31/12/2021
Wartość projektu:
297000,00 EUR
Procent wydatkowania środków:
30%

Stopień realizacji projektu

%
Opis projektu

POSITIVE zapewnia infrastrukturę technologiczną umożliwiającą nowy model organizacyjny opieki nad osobami starszymi – model, który obejmuje pacjenta, opiekuna oraz opiekę podstawową i specjalistyczną. Poprzez monitorowanie wewnętrznych możliwości, POSITIVE nie tylko prowokuje zmiany w środowisku opieki, ale także przenosi punkt ciężkości z choroby na możliwości, z diagnozowania chorób na monitorowanie trajektorii na przestrzeni całego życia, skupiając opiekę na osobie w sposób zintegrowany. Pacjenci są stale oceniani, a w razie potrzeby automatycznie przepisywany jest dostosowany do ich potrzeb program aktywności fizycznej w celu utrzymania lub poprawy stanu zdrowia. Opiekunowie są świadomi każdego pogorszenia się stanu zdrowia i mogą sprawdzić, czy monitorowany senior czuje się dobrze w danym momencie. Ponieważ system zdalny utrzymuje z nimi stały kontakt, opiekunowie mogą w razie potrzeby zaangażować specjalistyczną opiekę.

https://eithealth.eu/project/positive/

 

Osoby realizujące projekt
Komitet sterujący
Prof. Tomasz Kostka
Koordynator merytoryczny więcej zamknij
Kinga Zel
Koordynator administracyjny więcej zamknij