Zespół

Biuro Nauki, Strategii i Rozwoju zajmuje się:

 1. wykonywaniem zadań związanych z opracowywaniem i realizacją strategii rozwoju Uniwersytetu:
  1. opracowywaniem i aktualizowaniem projektów strategii oraz nadzorowaniem gromadzenia danych dotyczących jej realizacji,
  2. analizą wskaźników i działań związanych z realizacją strategii,
  3. sporządzaniem sprawozdań z realizacji strategii;
 2. nawiązywaniem i koordynowaniem współpracy z zagranicznymi instytucjami i organizacjami naukowymi, uczelniami, przedsiębiorstwami oraz instytucjami i stałymi przedstawicielstwami Unii Europejskiej;
 3. doradztwem związanym z pozyskiwaniem funduszy ze źródeł zewnętrznych na realizację projektów badawczych, rozwojowych i edukacyjnych;
 4. monitorowaniem i sprawowaniem nadzoru formalnego nad prawidłową realizacją projektów badawczych, rozwojowych i edukacyjnych, finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym przygotowywaniem umów cywilnoprawnych związanych z realizacją projektów;
 5. współpracą z Krajowym i Regionalnym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych Unii Europejskiej;
 6. opracowywaniem sprawozdań dotyczących międzynarodowej współpracy naukowej Uniwersytetu – na potrzeby władz Uniwersytetu, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej oraz rankingów.

W strukturze Biura Nauki, Strategii i Rozwoju działają:

 • Dział Projektów;
 • Dział Współpracy Zagranicznej;
 • Sekcja Projektów Inwestycyjnych.

Dział Projektów zajmuje się:

 1. weryfikacją zgłaszanych projektów badawczych, rozwojowych i edukacyjnych, finansowanych ze źródeł zewnętrznych, pod względem ich zgodności ze strategią rozwoju Uniwersytetu;
 2. pozyskiwaniem funduszy ze źródeł zewnętrznych na realizację programów badawczych, rozwojowych i edukacyjnych;
 3. współpracą z uczelniami, przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami otoczenia biznesu oraz jednostkami samorządu terytorialnego
  w zakresie przygotowywania projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych oraz tworzenia konsorcjów projektowych;
 4. przygotowywaniem oraz realizacją projektów badawczych, rozwojowych i edukacyjnych, finansowanych ze źródeł zewnętrznych;
 5. obsługą administracyjną projektów badawczych, rozwojowych i edukacyjnych, finansowanych ze źródeł zewnętrznych;
 6. wykonywaniem czynności monitorujących i nadzorczych, związanych z realizacją projektów badawczych, rozwojowych i edukacyjnych, finansowanych ze źródeł zewnętrznych;
 7. współpracą z pionem kwestury w zakresie sporządzania dokumentacji finansowej dotyczącej realizowanych projektów, w tym przygotowania dokumentacji do kontroli finansowej;
 8. organizowaniem szkoleń, warsztatów na temat możliwości finansowania projektów zgłaszanych i realizowanych przez Uniwersytet;
 9. ewidencjonowaniem projektów badawczych, rozwojowych i edukacyjnych, zgłaszanych i realizowanych przez Uniwersytet, finansowanych ze źródeł zewnętrznych, oraz rejestrowaniem umów zawieranych przez Uniwersytet
  w związku z realizacją tych projektów.

Dział Projektów

mgr Jarosław Horodecki
Dyrektor Biura
mgr Agnieszka Barczyńska
starszy specjalista ds. projektów
mgr Katarzyna Danisz
specjalista ds. projektów międzynarodowych
mgr Aleksandra Gilewicz
starszy specjalista ds. projektów
mgr Wioletta Komorowska
specjalista ds. projektów
mgr Ewa Kustosz
specjalista ds. projektów
mgr inż. Marcin Morawski
specjalista ds. projektów
mgr Alina Ochrytkow
starszy specjalista ds. projektów
mgr Karolina Słoczyńska
starszy specjalista ds. projektów
mgr inż. Mateusz Szymczyk
starszy specjalista ds. projektów
mgr Marika Wardecka
starszy specjalista ds. projektów
mgr Emilia Wojciechowska
starszy specjalista ds. projektów
mgr Katarzyna Sufleta
starszy specjalista ds. projektów
mgr Agnieszka Janeczek
specjalista ds. projektów
mgr Sylwia Rosieniuk
specjalista ds. projektów

Centrum Wsparcia Nauki

dr n.med. Paulina Hejduk
kierownik Centrum Wsparcia Nauki
mgr Edyta Bajer
specjalista ds. projektów
mgr Edyta Czerwińska
Koordynator ds. krajowych projektów naukowych
mgr Katarzyna Milbrandt
starszy specjalista ds. nauki
mgr Magdalena Orłowska
specjalista ds. projektów
mgr Joanna Włodarczyk
koordynator obszaru nauki

Dział Projektów Międzynarodowych

mgr Aneta Andrzejczyk
Zastępca Dyrektora Biura Nauki, Strategii i Rozwoju
mgr Ewelina Łojewska
specjalista ds. projektów międzynarodowych
mgr Sylwia Horodecka
starszy specjalista ds. projektów
mgr Kinga Zel
starszy specjalista ds. projektów międzynarodowych
dr inż. n. tech. Andrzej Siemaszko
koordynator ds. programów badawczo-rozwojowych - realizacja zadań w ramach projektu pilotażowego ,,Ustrukturyzowane podejście do przygotowań w Programie Ramowym Horyzont Europa''
mgr Iwona Stefanek
starszy specjalista ds. projektów