Projekty Narodowego Centrum Nauki

Lp. Numer kolejny UM/numer umowy instytucji finansującejTyp KonkursuDyscyplina /dziedzinaKierownik grantuTematOkres realizacji Wartość przyznanego dofinansowania w PLN
data rozpoczęciadata zakończenia
1UMO-2011/01/B/NZ5/02814OPUS 1NZ5dr Krystyna WykaHumoralna reakcja przeciwwyspowa w cukrzycach monogenowych01-12-201131-05-2014
321250,00
2UMO-2011/01/N/NZ5/01395PRELUDIUM 1NZ5mgr Stefan MiśkiewiczRekonstrukcja szkieletu małżowiny usznej przy pomocy modyfikowanej celulozy bakteryjnej01-12-201130-11-201363125,00
3UMO-2011/01/N/NZ5/03800PRELUDIUM 1NZ5lek. med. Paulina Korczyńska Kliniczna skuteczność farmakoterapii lekami przeciwhistaminowymi i antagonistami leukotrienów oraz wpływ terapii na ekspresję cyklooksygenazy 1(COX1) i 2 (COX2) i poziom leukotrienu C4 (LTC4), lipokswyny A4 (LXA4) i prostaglandyny D2 (PGD2) w surowicy u pacjentów z przewlekłą pokrzywką autoimmunologiczną01-12-201130-11-2013
50200,00
4UMO-2011/01/N/NZ5/00334PRELUDIUM 1NZ5mgr inż. Dorota Kacprzak Potwierdzenie roli pojedynczych genów uczestniczących w patomechanizmie astmy oskrzelowej z nadwrażliwością na aspirynę na poziomie ekspresji RNA i białka01-12-201130-11-201399875,00
5UMO-2011/01/D/NZ5/02811SONATA 1NZ5dr Wojciech FendlerPoszukiwanie biologiczych markerów zespołów chorobowych obejmujących cukrzycę i wady nerek spowodowanych mutacjami genu HNF1-beta w oparciu o analizy bioinformatyczne.01-12-201130-11-2014425000,00
6UMO-2011/01/D/NZ5/00925 SONATA 1NZ5dr Maciej ChałubińskiOcena integralności śródbłonka i jej modulacji przez układ odpornościowy w patogenezie miażdżycy.01-12-201130-06-2015681874,00
7UMO-2011/01/B/NZ5/04239OPUS 1NZ5prof. dr hab. Ewa BrzeziańskaOcena zmian ekspresji wybranych klas miRNA w regulacji szlaku sygnałwego TGF/SMAD oraz aktywacji VEGF w sarkoidozie płucnej05-12-201104-12-2014412810,00
8UMO-2011/01/B/NZ1/01502OPUS 1NZ1dr hab. Piotr RieskePoszukiwanie mechanizmu inaktywacji TP53 w komórkach nowotworowych wykazujących pojedyncze heterozygotyczne mutacje tego genu06-12-201105-12-2014382500,00
9UMO-2011/01/N/NZ5/02758 PRELUDIUM 1NZ5mgr Karolina Antosik Poszukiwanie nowych genów kandydatów zaangażowanych w rozwój cukrzyc monogenowych06-12-201105-12-2014123750,00
10UMO-2011/01/N/NZ2/01697PRELUDIUM 1NZ2mgr Katarzyna Lubecka-Pietruszewska Rola roślinnych polifenoli i klofarabiny w epigenetycznej regulacji transkrypcji wybranych genów supresorowych w komórkach linii raka piersi07-12-201106-09-201368000,00
112011/01/D/NZ2/01488SONATA 1NZ2dr inż. Michał WoźniakAnaliza porównawcza profili ekspresji miRNA w komórkach czerniaka rosnących w sferach w podłożu dla embrionalnych komórek macierzystych i stymulowanych surowicą do wzrostu w monowarstwie07-12-201106-12-2014286000,00
12UMO-2011/01/D/NZ5/00316SONATA 1NZ5dr Jarosław BogaczewiczCholekalcyferol a przebieg tocznia rumieniowatego układwego w ocenie nowych czynników patogenetycznych, profilaktycznych i terapeutycznych07-12-201106-12-201494000,00
13UMO-2011/01/N/NZ6/01849PRELUDIUM 1NZ6mgr Maria Cichalewska Małe, niekodujące RNA (mikroRNA) w różnicowaniu autoreaktywnych limfocytów T pomocniczych (Th) - znaczenie dla patogenezy autoimmunologicznej demielinizacji13-12-201112-12-2014195000,00
14 UMO- 2011/01/B/NZ4/03345
OPUS 1NZ4dr hab. Izabela ZawlikProfil metylacyjny i ekspresja microRNA w różnych typach nowotworów15-12-201114-12-2014563750,00
15UMO-2011/01/N/HS5/01193PRELUDIUM 1HS5mgr Monika Burzyńska Ocena stanu zdrowia i jakości życia osób starszych korzystających z usług pomocy społecznej15-12-201114-08-201354375,00
16UMO-2011/01/B/NZ4/04921OPUS 1NZ4prof. dr hab. Malgorzata CzyżCharakterystyka struktur sferoidalnych(melanosfer) wyhodowanych z guzów czerniaka w aspekcie możliwości odtworzenia fenotypu wyjściowego nowotworu, częstość występowania komórek z cechami komórek macierzystych i odpowiedzi na zmiany w mikrośrodowisku, w tym wywołane przez potencjalne leki przeciwnowotworowe.16-12-201115-12-20141020000,00
17UMO-2011/01/B/NZ4/04910 OPUS 1NZ4prof. Radzisław KordekRola oddziaływań pomiędzy ErbB2/ErbB3 i kompleksem tetraspanina CD151/integryny wiążące lamininę w raku sutka: Implikacje dla prognozowania i terapii16-12-201115-12-2014443750,00
18UMO-2011/01/B/NZ4/03573 OPUS 1NZ4dr Magdalena ZakrzewskaOcena profilu molekularnego wyściółczaków wieku dziecięcego w oparciu o zmiany ekspresji genów i zaburzenia epigenetyczne w odniesieniu do klasyfikacji WHO i przebiegu klinicznego choroby.16-12-201115-12-2014
327500,00
19UMO-2011/01/B /NZ4/04903 OPUS 1NZ4dr hab. Anna Dietrich-MuszalskaWpływ atypowych leków przeciwpsychotycznych na procesy prooksydacyjne, antyoksydacyjne i apoptozę-badania w elementach morfotycznych krwi, osoczu i hodowlach linii komórkowych16-12-201115-12-2014

254375,00
20UMO-2011/01/B/NZ4/04966OPUS 1NZ4prof. dr hab. Adam AntczakUdział wybranych mechanizmów epigenetycznych i genetycznych w powstawaniu niedrobnokomórkowego raka płuca (NSCLC)16-12-201115-12-2014398782,00
21UMO-2011/01/B/NZ4/07832OPUS 1NZ4dr hab. Piotr RieskeNowoczesny model badań komórek raków piersi, jelita grubego i prostaty w warunkach in vitro16-12-201115-12-2014
789375,00
22UMO-2011/01//N/NZ4/04912PRELUDIUM 1NZ4mgr Dagmara Wójkowska Analiza migracji limfocytów Th17 przez barierę krew-mózg podczas rozwoju autoimmunizacyjnego zapalenia w ośrodkowym układzie nerwowym16-12-201115-12-2013
180000,00
23UMO-2011/01/D/NZ4/01276SONATA 1NZ4dr Iwona GłowackaAktywność przeciwwirusowa nowych acyklicznych fosfonianowych analogów nukleozydów zawierających ugrupowanie 1,2,3-triazolowe16-12-201115-12-2014150000,00
24UMO-2011/01//M/NZ5/02815 HARMONIA 1NZ5dr Maciej BorowiecOgólnopolski Rejestr Cukrzyc Monogeneowych: zastosowanie innowacyjnych podejść w poszukiwaniu wad genetycznych zaangażowanych w rozwój cukrzyc monogenowych19-12-201118-12-2014815000,00
25UMO-2011/01/D/HS6/05484SONATA 1HS6dr Monika TalarowskaUdział prawej półkuli mózgu w etiologii zaburzeń depresyjnych nawracających.19-12-201118-12-2014120750,00
26UMO-2011/01/N/NZ7/01331 PRELUDIUM 1NZ7mgr Małgorzata Janik Wpływ aktywności fizycznej na osteoblastogenezę - rola sklerostyny21-12-201120-12-201485125,00
27UMO-2011/01/N/NZ4/04962PRELUDIUM 1NZ4lek. med. Beata Śliwińska
Ocena immunomodulacyjnej roli glikolipidów w autoimmunologicznej demielinizaji04-04-201203-04-2015200000,00
28UMO-2011/02/A/NZ5/00341
MAESTRO 1NZ5prof. dr hab. Marek L. Kowalski Odpowiedź immunologiczna na zakażenia wirusowe z zaostrzeniami astmy oskrzelowej - rola wirusów paragrypy11-05-201211-05-20172710000,00
29UMO-2011/03/B/NZ5/05906
OPUS 2NZ5prof. dr hab. n. med. Wojciech MłynarskiPoszukiwanie biomarkerów świadczących o zajeciu OUN i toksyczności leczenia w ostrej białaczce limfoblastycznej u dzieci: analiza metabolitów w plynie mózgowo- rdzeniowym24-08-201223-08-2015718500,00
30UMO-2011/03/N/NZ5/05770
PRELUDIUM 2NZ5mgr Łukasz Janusz Wieteska
Ocena aktywności prokariotycznych modułów TA jako dwuskładnikowego modelu terapii przeciwnowotworowej29-08-201228-08-2014130520,00
31UMO-2011/03/N/NZ5/04363
PRELUDIUM 2NZ5lek. Aleksandra Jasińska
Mutacje genu porforyny (PRF1) jako wykładnik roli nadzoru immunologicznego w patogenezie i przebiegu klinicznym ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci31-08-201230-08-2015
189100,00
32UMO-2012/04/M/NZ4/00212HARMONIA 2NZ4prof. dr hab. n. biol. Wiesława FogelWpływ supresji receptorowej sygnalizacji histaminowej na przebieg i późniejsze skutki zapalenia mięśnia sercowego. Badania na szczurach z eksperymentalnym autoimmunologicznym myocaditis. (HARMONIA)10-09-201209-06-2015 575000,00
33UMO-2012/04/M/NZ4/00232
HARMONIA 2NZ4prof. dr hab. n. med. Paweł P. LiberskiPrP amyloid jako model teorzenia amyloidu u myszy transgenicznych zakażonych przewlekłą przewlekłą chorobą wyniszczającą, nową chorobą wywołaną przez priony18-09-201217-09-2015465300,00
34UMO-2012/04/M/NZ4/00198
HARMONIA 2NZ4dr hab. Adam GesingOcena apoptozy oraz stopnia uszkodzenia oksydacyjnego cząsteczek biologicznych u myszy z tkankowo-specyficznym oraz niespecyficznym wyłączeniem genu dla receptora hormonu wzrostu (growth hormone receptor knockout; GHRKO)24-09-201223-09-2015350000,00
35UMO-2011/03/N/NZ6/03528
PRELUDIUM 2NZ6mgr Piotr Michał Witczak Odpowiedź mastocytów na stymulację syntetycznymi analogami genomów wirusowych (ligandy TLR3 i TLR7)25-09-2012 24-03-2015160550,00
36UMO- 2011/03/N/NZ1/06534
PRELUDIUM 2NZ1dr Ewelina Anna Stoczyńska-Fidelus
Senescencja komórek nowotworów pochodzenia glejowego in vitro - wyjaśnienie mechanizmu i jego praktyczne implikacje26-09-201225-09-2015243300,00
37 UMO-2012/04/A/NZ6/00423
MAESTRO 2NZ6prof. dr hab. n. med. Krzysztof Selmaj Nowe mechanizmy regulacji autoimmunologicznej demielinizacji zależne od niekodujących cząsteczek RNA (ncRNA).08-10-201207-10-2015
3000000,00
38UMO-2012/05/N/NZ5/01898

OPUS 3NZ5dr Izabela Barbara KlichZastosowanie iinowacyjnych metod w poszukiwaniu związku podłoża genetycznego i wykładników dysregulacji immunologicznej zaangażowanych w rozwój wrodzonego niedoboru IgA z rozwojem cukrzycy typu I.25-01-201324-01-2016462300,00
39UMO-2012/05/B/NZ5/01885
OPUS 3NZ5dr hab. n. med. Aleksandra LesiakMolekularny mechanizm działania promieniowania ultrafioletowego w zapoczątkowaniu procesu fotokancerogenezy skóry.25-01-201324-01-2016
240500,00
40UMO-2012/05/N/NZ5/02621
PRELUDIUM 3NZ5lek. Justyna Chałubińska-Fendler
Analiza tekstur obrazu tomografii komputerowej oraz profil immunologiczny w monitorowaniu powikłań radioterapii i chorych napromieniowanych z powodu raka płuca.25-01-201324-01-2016148480,00
41UMO-2012/05/E/NZ5/02130
SONATA BISNZ5dr Wojciech FendlerProfil krążących microRNA w diagnostyce rzadkich form cukrzycy.25-01-201324-07-20171615900,00
42UMO-2012/05/B/NZ5/01308
OPUS 3NZ5dr hab. n. med. prof. nadzw. Jolanta Słowikowska-HilczerOcena integralności chromatyny plemnikowej oraz dojrzałości czynnościowej plemników u mężczyzn ze zmianami nowotworowymi w jądrach05-02-201304-02-2016232700,00
43UMO-2012/05/B/NZ5/01859
OPUS 3NZ5dr n. med. Anna Lewandowska-PolakWpływ rinowirusa i stymulacji receptorów odporności nieswoistej na uszkodzenie i naprawę nabłonka dróg oddechowych człowieka - znaczenie w patogenezie astmy i przewlekłego zapalenia zatok.11-02-201310-02-2016
747100,00
44UMO-2012/05/B/NZ5/01452OPUS 3NZ5dr hab. Piotr GałeckiWpływ terapii łączonej niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi i inhibitorami wyhwytu zwrotnego serotoniny na stres oksydacyjny oraz wybrane parametry procesów zapalnych w zaburzeniach depresyjnych nawracających18-02-201317-02-2016178100,00
45UMO-2012/05/B/NZ3/01980OPUS 3NZ3dr Katarzyna OszajcaBadania nad wpływem stresu oksydacyjnego na poziom ekspresji MMP-2, MMP-1 oraz TIMP-1 w ludzkich komórkach mięśni gładkich aorty21-02-201320-02-2016 222300,00
46UMO-2012/05/NZ2/00908OPUS 3NZ2prof. dr hab. Andrzej K. BednarekGen supresorowy nowotworów WWOX - charakterystyka funkcji w prawidłowym gruczole piersiowym i w komórkach raka piersi.28-02-201327-02-2016 727992,00
47UMO-2012/05/N/NZ5/02630
PRELUDIUM 3NZ5mgr Ewa Pniewska
Czynniki środowiskowe jako modyfikatory ekspresji genów biorących udział w patogenezie astmy oskrzelowej.01-03-201328-02-201599970,00
48UMO-2012/05/N/NZ4/02347
PRELUDIUM 3NZ4mgr Dominika Książek-Winiarek
Rola microRNA w patogenezie modelu doświadczalnego stwardnienia rozsianego.05-03-201304-03-2016149400,00
49UMO-2012/05/B/NZ5/01852OPUS 3NZ5prof. dr hab. Janusz Szemraj Analiza ekspresji wybranych genów, próba korelacji ekspresji z miejscami polimorficznymi analizowanych genów u pacjentów z pierwotnymi nowotworami wątroby - czynnik prognostyczny, rokowniczy.07-03-201306-03-2016
479709,00
50UMO-2012/05/D/NZ4/02982
SONATA 3NZ4dr Tomasz BoczekIdentyfikacja mechanizmów odpowiedzialnych za deregulację homeostazy wapniowej prowadzącej do zaburzeń metabolizmu GABA jako nowych czynników etiologicznych.11-03-201310-03-2016499200,00
51UMO-2012/05/B/NZ2/00574
OPUS 3NZ2prof. dr hab. n. med. Małgorzata Czyż
Analiza udziału mikroRNA z egzosomów pochodzenia nowotworowego w rozwoju immunosupresji.12-03-201311-03-2016158600,00
52UMO-2012/06/M/NZ2/00109 HARMONIA 3NZ2prof. dr hab. n. med. Małgorzata Czyż
Identyfikacja potencjalnych celów terapeutycznych w komorkach czerniaka o cechach komórek macierzystych.25-03-201324-11-2015
444600,00
53UMO-2012/06/A/NZ5/00069 MAESTRO 3NZ5prof. dr hab. Cezary WatałaCzy postranslacyjne nieenzymatyczne modyfikacje białek płytkowych wpływaja na adhezję plytek do śródbłonka w warunkach znaczącej hiperglikemii? Cukrzyca jako podłoże miażdżycy wyinkającej z glikacji i glikooksydacji białek.25-03-201324-03-2018
2515000,00
54UMO-2012/05/B/NZ4/02623OPUS 3NZ4dr n. med. Sylwester PiaskowskiUstalenie warunków hodowli guzów astrocytarnych z mutacją genu IDH1.25-03-201324-03-2016549900,00
55UMO-2012/07/B/NZ7/04212OPUS 4NZ7dr Elzbieta GałeckaGeny kodujące dejodynazy jodotyroniny, ekspresja na poziomie mRNA i białka w złozonym mechanizmie ryzyka zaburzeń depresyjnych nawracających.05-07-201304-07-2016401200,00
56UMO-2012/07/B/NZ5/00016OPUS 4NZ5prof. dr hab. n. med. Małgorzata KurpesaZaburzenia oddychania w czasie snu oraz elektrokardiograficzne wskaźniki ryzyka arytmii jako nowe markery patofizjologiczne w nadciśnieniu płucnym i niewydolności prawej komory serca.16-07-201315-07-2016551757,00
57UMO-2012/07/D/HS3/03822
SONATA 4HS3dr Tomasz PłoszajOcena udziału imigrantów ze Skandynawii w tworzeniu średniowiecznej puli genowej Polski na podstawie analizy kopalnego DNA wyizolowanego ze szczątków złożonych w grobach komorowych w Kałdusie.25-07-201324-07-2016 196900,00
58UMO-2012/07/N/NZ5/01720

PRELUDIUM 4NZ5Lek. Marta BaczyńskaOcena związku pomiędzy stężeniem witaminy D w surowicy krwi kobiet rodzących, a długością trwania ciąży z uwzględnieniem wpływu wybranych czynników genetycznych.30-07-201329-07-2015
50240,00
59UMO-2012/07/B/NZ5/02684OPUS 4NZ5prof. dr hab. Iwona StelmachPowysiłkowy skurcz oskrzeli u dzieci w wieku szkolnym - określenie częstości wystepowania, osobniczych i środowiskowych czynników ryzyka oraz poszukiwanie mechanizmu zapalnego.01-08-201331-07-2016260920,00
60UMO-2012/07/N/NZ1/03140
PRELUDIUM 4NZ1mgr Kamil Karolczak
Znaczenie zmian płynności błon komórkowych płytek krwi w modulacji przeciwpłytkowych właściwościkwasu acetylosalicylowegoprzez homocysteinę z zależnosci od stopnia wyrównania metabolicznego osocza.13-08-201312-08-2016146380,00
61UMO-2012/07/B/ST5/02006

OPUS 4Z159prof. dr hab. Anna JaneckaSynteza biologicznie ważnych 2-alkilideno-1-oksoheterocykli z wykorzystaniem reagentów Hornera-Wadswortha-Emmonsa.13-09-201312-09-2016
90000,00
62UMO-2013/08/M/HS3/00379HARMONIA 4HS3dr hab. n.med. prof. nadzw. Henryk Witas Historia molekularna i paleogenetyczne związki między populacjami Polski i Litwy - analiza kopalnego NA od neolitu.02-10-201301-10-2016
391300,00
63UMO-2013/09/N/NZ1/01025
PRELUDIUM 5NZ1mgr Mariusz Hartman Udział białek z rodziny Bcl oraz specyficznego dla melanocytów i czerniaka czynnika transkrypcyjnego MITF w ochronie komórek czerniakaprzed śmiercią w czasie zmian w mikrośrodowisku.10-02-201409-06-2016116610,00
64UMO-2013/09/B/NZ4/01365OPUS 5NZ4prof. dr hab. Tomasz Ochędalski/ dr hab. Agnieszka Piastowska-CiesielskaSelektywne wyciszanie genów, jako nowoczesne narzędzie w ocenie zaangażowania angiotensyny II w procesie transformacji endometrium - określenie roli receptora androgenowego w przekaźnictwie sygnału indukowanego AngII12-02-201411-02-2017
621777,00
65UMO-2013/09/B/NZ5/00779
OPUS 5 NZ5dr hab. n. med. prof. nadzw. Maciej BorowiecPoszukiwanie biomarkerów cukrzyc monogenowych z wykorzystaniem analizy metabolomicznej płynów ustrojowych.17-02-201416-02-2017949600,00
66UMO-2013/09/B/NZ4/02512
OPUS 5 NZ4dr n. med. Hanna Romańska-Knight Analiza profilu morfologicznego i molekularnego cech inwazyjności raków przewodowych in situ (DCIS) - znaczenie prognostyczne.19-02-201418-02-2018695400,00
67 UMO-2013/09/B/NZ5/02746OPUS 5NZ5prof. dr hab. Maciej BanachOcena subfrakcji lipoprotein niskiej i wysokiej gęstości jako czynnika ryzyka wystąpienia nadciśnienia tętniczego03-03-201402-03-2017706807,00
68UMO-2013/09/N/NZ7/00646
PRELUDIUM 5NZ7mgr Justyna PiekielnaSynteza i badanie właściwości farmakologicznych cyklicznych analogów peptydów opioidowych zawierających fluorowane aminokwasy.12-03-201411-03-2017
134070,00
69UMO-2013/09/N/NZ4/01775
PRELUDIUM 5NZ4mgr Piotr GnyśZmienność obrazu klinicznego zaburzeń metabolizmu glukozy a rodzaj mutacji w genach kodujących glukokinazę (GCK) i białko regulatorowe glukokinazy (GCKR) oraz polimorfizm genów modulatorów.13-03-201412-03-201699450,00
70UMO-2013/09/B/NZ7/00729OPUS 5 NZ7prof. dr hab. Andrzej WróblewskiIzosteryczne modyfikowane acykliczne nukleozydy fosfonianowe21-03-201420-03-2017
439300,00
71UMO-2013/09/N/NZ5/00822
PRELUDIUM 5NZ5mgr Marta Chmielewska-BielskaAnaliza zmienności genu IKZF1 (IKAROS) w chłoniakach rozlanych z dużych komórek B.21-03-201420-03-2017
149150,00
72UMO-2013/09/B/NZ6/00746
OPUS 5 NZ6prof. dr hab. n. med. Marek L. Kowalski Rola miRNA w dysregulacji odpowiedzi immunologicznej i podatności na infekcje wirusowe u chorych z astmą w w wieku starszym.01-04-201431-03-2018888200,00
73UMO-2013/10/M/NZ1/00280 HARMONIA 5NZ1prof. dr hab. Ireneusz MajsterekInhibitory zależnej od stresu ER kinazy PERK jako potencjalnie nowe podejście do terapii choroby Alzheimera19-05-201418-05-20171168700,00
74UMO-2013/09/B/NZ7/01019
OPUS 5NZ7prof. dr hab. Janusz SzemrajAnaliza potencjału antyoksydacyjnego białek immobilizowanych na nanocząsteczkach. Badania in vitro, in vivo.09-06-201408-06-2017
964277,00
75UMO-2013/11/N/NZ7/00723PRELUDIUM 6NZ7mgr Joanna GotkowskaNowe gamma-laktamowe analogi homo-N-nukleozydów14-07-201413-07-201797680,00
76UMO-2013/11/D/NZ5/01783SONATA 6NZ5dr Agata Monika SakowiczMolekularny mechanizm zjawiska preeklampsji18-07-201417-07-2017
432000,00
77UMO-2013/11/B/HS4/00465OPUS 6HS4dr hab. Irena Maniecka-BryłaAnaliza utraconych lat życia z powodu zgonów przedwczesnych w Polsce21-07-201420-01-2017190750,00
78UMO-2013/11/B/NZ5/00037
OPUS 6NZ6prof. dr hab. n. med. Joanna NarbuttCzynniki genetyczne i środowiskowe warunkujące indywidualną odpowiedź terapeutyczną u pacjentów z łuszczycą w populacji polskiej.23-07-201422-07-2017
432280,00
79UMO-2013/11/B/NZ6/02055
OPUS 6NZ6dr n. med. Hanna ĆwiklińskaBadanie roli białka hsp70 w mechanizmach tworzenia i funkcjonowania mikroRNA - znaczenie dla rozwoju i przebiegu autoimmunologicznej demielinizacji.25-07-201424-07-2017
681960,00
80
UMO-2013/11/B/NZ7/01340
OPUS 6NZ7dr hab. Elżbieta PastwaBadanie mechanizmu uwrażliwiania komórek nowotworowych na chemioterapię za pomocą nowych inhibitorów naprawy DNA30-07-201429-07-2017280000,00
81UMO-2013/11/B/NZ7/01301

OPUS 6NZ7dr hab. n. med. Jakub FichnaEndogenne inhibitory enkefalinaz i ich nowe syntetyczne analogi jako potencjalne leki w terapii chorob ukladu pokarmowego i bolu trzewnego.01-08-201431-07-2017285350,00
82UMO-2014/12/T/NZ7/00252ETIUDA 2NZ7mgr Marta Zielińska (Sobczak)Endogenny układ opioidowy i nocyceptynowy jako potencjalne cele farmakologiczne dla terapeutyków działających w układzie pokarmowym20-08-2014 30-09-201595214,00
83UMO - 2013/11/N/NZ7/00380PRELUDIUM 6NZ7mgr Magda Lewandowska Ocena obecności patogenów w historycznych populacjach Polski21-08-201420-08-2016
99250,00
84UMO-2013/11/N/NZ7/00273
PRELUDIUM 6NZ7lek. med. Karol WiśniewskiAnaliza wpływu izoprostanów i zależnej od nich aktywacji szlaków sygnałowych na rozwój późnego skurczu naczyniowego u pacjentów po krwotoku podpajęczynówkowym.
27-08-201426-08-2017
149955,00
85UMO-2013/11/N/NZ7/02354
PRELUDIUM 6NZ7mgr Maciej SałagaNowe peptydowe inhibitory dipeptydylopeptydazy IV (DPP IV) jako leki o działaniu przeciwcukrzycowym i przeciwzapalnym w układzie pokarmowy.22-09-201421-09-2017
135187,00
86UMO-2013/11/N/NZ7/00724
PRELUDIUM 6NZ7mgr Marta Zielińska (Sobczak)Rola endogennego układu opioidowego w patogenezie i leczeniu nieswoistych chorób zapalnych przewodu pokarmowego oraz w chorobie nowotworowej jelita grubego wywołanej przewlekłym stanem zapalnym.22-09-201421-09-2017
149071,00
87UMO-2014/13/B/NZ4/01198

OPUS 7NZ4prof. dr hab. Krzysztof KulaEkspresja genów dla aromatazy i receptorów estrogenowych w tkankach jądra u mężczyzn z prawidłową i uszkodzoną spermatogenezą22-01-201521-01-2018
590941,00
88UMO-2014/13/B/NZ6/00235

OPUS 7NZ6dr hab. Przemysław LewkowiczZaburzenie funkcji cząsteczek mikroRNA odpowiadających za dojrzewanie prekursorów
oligodendrocytów jako przyczyna upośledzonej remielinizacji w stwardnieniu rozsianym.
23-01-201522-01-2018
907900,00
89UMO- 2014/13/B/NZ7/02237 OPUS 7 NZ7prof. dr hab. Jolanta ZawilskaWłaściwośći neurochemiczne i aktywność biologiczna "dopalaczy" z grupy pochodnych katynonu (tzw. beta-ketoamfetamin)18-02-201517-02-2018
571890,00
90UMO-2014/13/N/NZ5/03660
PRELUDIUM 7NZ5Ewa WronaOporność na L-asparaginazę wśród dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną i zmianami genetycznymi w genach IKZF1, TP53, BCR-ABL1 i AMP21.25-02-201524-02-2018
149750,00
91UMO-2014/13/N/NZ6/03510
PRELUDIUM 7NZ6Igor SelmajRola mechanizmów eksportu zęwnątrzkomórkowego małych niekodujących RNA w przebiegu autoimmunologicznej demielinizacji w stwardnieniu rozsianym.25-03-201524-03-2018150000,00
92UMO-2014/13/B/NZ4/01179


OPUS 7NZ4dr hab. n. med. Jakub FichnaAktywność układu opioidowego w patogenezie i terapii chorób zapalnych przewodu pokarmowego u myszy o wysokiej i niskiej wrażliwości na stres.21-04-201520-04-2017273000,00
93UMO-2014/15/B/NZ5/00144OPUS 8NZ5dr hab. n. med. Wojciech FendlerMicroRNA jako czynniki sprawcze i modyfikujące obraz choroby w zespole cukrzycy i torbielowatości nerek (RCAD).15-07-201514-07-20181155180,00
94UMO-2014/15/B/NZ7/00947


OPUS 8NZ7prof. dr hab. n. med. Małgorzata Czyż
Eksperymentalny model nowej generacji do badań farmakologicznych czerniaka.16-07-201515-07-2018
1398040,00
95UMO-2014/15/B/NZ4/00744


OPUS 8NZ4dr hab. n. med. Magdalena ZakrzewskaIdentyfikacja mechanizmów molekularnych zwiazanych z powstawaniem, wzrostem i ekspansją nowotworów neuronalnych i mieszanych neuronalno-glejowych ośrodkowego układu nerwowego u dzieci.16-07-201515-07-2018
1173500,00
96 UMO-2014/15/B/NZ5/03561 OPUS 8NZ5Prof. dr hab. n.med. Dariusz MoczulskiRegulacja transkrypcyjna genów wybranych substratów kinaz PKB/Akt i jej udział w kontroliinsulinowrażliwości tkanek obwodowych16-07-201515-07-2019
878612,00
97UMO-2014/15/B/HS1/00409OPUS 8HS1dr Monika MichałowskaJak wyliczyć cnotę? - Ryszarda Kilvingtona nowe metody i teorie w czternastowiecznej etyce i teologii16-07-201515-07-2018138080,00
98UMO-2014/15/B/NZ5/01579OPUS 8NZ5dr n. med. Agnieszka Zmysłowska Poszukiwanie markerów progresji choroby u pacjentów z zespołem Wolframa.20-07-201519-07-2018949400,00
99UMO-2014/15/B/NZ7/00944OPUS 8NZ7prof. dr hab. Justyn Ochocki Kompleksy srebra(I) z pochodnymi imidazolu i pirydyny - synteza, charakterystyka strukturalna, aktywność mikrobiologiczna i cytotoksyczna.20-07-201519-07-2018
846070,00
100UMO-2014/15/N/NZ5/00155PRELUDIUM 8NZ5mgr Izabela SzymczakZnaczenie 1,25(OH)2D3 w regulacji ekspresji genów fosfolipaz A2 zaangażowanych w molekularne podłoże astmy oskrzelowej23-07-201522-07-201799120,00
101UMO-2014/15/N/NZ3/02200PRELUDIUM 8NZ3mgr Marcin TalarCzy PGE2 zwiększa w warunkach przepływu adhezję płytek krwi do śródbłonka naczyniowego na drodze aktywacji receptora EP? Dowody z badań in vitro i in vivo24-07-201523-07-2018

149374,00
102UMO-2014/15/B/NZ4/01704


PRELUDIUM 8NZ4lek. Monika GrudzieckaOcena uszkodzenia aksonalnego i neuronalnego u chorych ze sporadyczną i rodzinną postacią stwardnienia rozsianego i u członków ich rodzin w oparciu o optyczną koherentną tomografię siatkówki.10-08-201509-08-2017
96216,00
103UMO-2015/16/T/NZ7/00031
ETIUDA 3NZ7mgr Maciej SałagaNowe potencjalne środki terapeutyczne pochodzenia naturalnego i syntetycznego o działaniu przeciwbiegunkowym, przeciwzapalnym i przeciwbólowym w układzie pokarmowym.10-09-2015 30-09-201698540,00
104UMO-2015/16/T/NZ3/00170 ETIUDA 3 NZ3mgr Marcin TalarCharakterystyka i ocena wpływu glikacji syntazy cyklicznego nadtlenku prostaglandynowego typu 2 (PGHS-2) na jego aktywność katalityczną w patofizjologii hiperglikemii.

01-10-201530-09-201684845,00
105UMO-2015/17/B/ST5/00076OPUS 9ST5dr hab. Dorota Piotrowskabeta-Laktamowe analogi przeciwwirusowych oksetanocyn 19-01-201618-01-2019 324000,00
106
UMO-2015/17/B/NZ5/01382
OPUS 9 NZ5dr hab. Jacek DrobnikZnaczenie integryny alpha-2 beta-1 w regulacji metabolizmu kolagenu w fibroblastach przedsionków serca16-02-201615-02-2019
898800,00
107UMO-2015/17/B/NZ5/00312
OPUS 9NZ5dr hab. Paweł MajakRola nieswoistej odpowiedzi układu immunologicznego błon śluzowych dróg oddechowych u dzieci chorych na przewlekłe zapalenie nosa i zatok przynosowych oraz astmę oskrzelową.19-02-201618-02-2019
721320,00
108UMO-2015/17/D/NZ3/02226
SONATA 9NZ3dr Katarzyna Gach-JanczakBadanie aktywnosci przeciwnowotworowej nowych syntetycznych alfa-metyleno-delta laktonów w wybranych liniach komórkowych.22-02-201621-02-2019
440580,00
109UMO-2015/17/B/ST5/00153
OPUS 9ST5prof. dr hab. Anna JaneckaRacjonalne projektowanie i badanie właściwości farmakologicznych chimerycznych analogów peptydów opioidowych aktywujących więcej niż jeden receptor.24-02-201623-02-2019
1036560,00
110UMO-2015/17/B/NZ6/04251
OPUS 9NZ6dr hab. Przemysław LewkowiczPoszukiwanie genów związanych z białkiem histonowym H3Kme3 odpowiedzialnych za polaryzację neutrofili w kierunku komórek supresorowych w stanach zapalnych trudno poddających się leczeniu.01-03-201628-02-2019
1018800,00
111UMO-2015/17/B/NZ4/02157
OPUS 9NZ4prof. dr hab. n. med. Radzisław KordekZwiązek pomiędzy aktywacją szlaku indukowanego przez FGF/FGFR a brakiem receptora progesteronowego w rakach piersi z ekspresją receptora estrogenowego: implikacje prognostyczne i terapeutyczne.09-03-201608-03-2019
1079200,00
112UMO-2015/17/B/NZ7/03019OPUS 9 NZ7prof. dr hab. Janusz Zbigniew Szemraj Rola zmian epigenetycznych i p53 w trzewnej tkance tłuszczowej w patogenezie cukrzycy typu 209-03-201608-03-2019
798600,00
113 UMO-2015/17/N/NZ4/02805PRELUDIUM 9NZ4mgr inż. Izabela BaryłaBiałko WWOX jako wielofunkcyjny modulator transkrypcji w patogenezie cukrzycy ciążowej09-03-201608-03-2019

147000,00
114UMO-2015/17/D/NZ6/04245
SONATA 9NZ6dr Maria Cichalewska Poszukiwanie mechanizmu wpływu małego, niekodującego RNA (mikroRNA)-155 na rozwój autoimmunologicznej demielinizacji.09-03-201608-03-2022
626400,00
115UMO-2015/17/D/NZ2/01989SONATA 9NZ2dr Katarzyna KoślaUdział genu WWOX mechanizmach różnicowania neuronalnego09-03-201608-03-2019

420600,00
116UMO-2015/17/N/NZ5/02603PRELUDIUM 9NZ5mgr Karolina SiewieraZmiany w funkcjonowaniu mitochondriów jako potencjalny czynnik promujący prokoagulacyjną aktywność płytek krwi w cukrzycy15-03-201614-03-2018
99600,00
117UMO-2015/17/N/NZ5/02605PRELUDIUM 9 NZ5mgr inż. Hassan KassassirMożliwa rola glikacji oraz ubikwitynylacji płytkowego COX-1 w zrozumieniu molekularnego aspektu "oporności na aspirynę" u pacjentów z cukrzycą typu 2.15-03-201614-03-2018
95510,00
118UMO-2015/17/N/NZ6/03504
PRELUDIUM 9NZ6lek. Anna ŻurawskaRola kolistych RNA w autoimmunologicznej demielinizacji.16-03-201615-03-2019
119UMO-2015/17/N/NZ5/00669
PRELUDIUM 9NZ5mgr Teresa MadzioZmienność genetyczna czynnika transkrypcyjnego GATA3 w patogenezie ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL).17-03-201616-03-2019147600,00
120UMO-2015/17/N/NZ5/00677
PRELUDIUM 9NZ5lek. Aleksandra Sobolewska-WłodarczykZwiązek zaburzeń cyklu dobowego z przebiegiem nieswoistych chorób zapalnych.23-03-201622-03-2019
150000,00
121UMO-2015/19/B/NZ7/02847OPUS 10NZ7dr hab. Paweł SzymańskiNowe hybrydy pochodnych tetrahydroakrydyny jako inhibitory acetylocholinoesterazy o wielokierunkowym działaniu15-06-201614-06-2019
941444,00
122UMO-2015/19/B/HS1/00996OPUS 10HS1dr n.hum. Anna Alichniewicz

Struktura pojęciowo-definicyjna analiz bioetycznych dotyczących medycyny reprodukcyjnej i terminalnej oraz diagnostyki śmierci i jej wpływ na jakość i kierunki argumentacji.27-06-201626-06-2019
316920,00
123UMO-2015/19/B/NZ5/01421OPUS 10NZ5prof. dr hab. Ireneusz MajsterekNowe metody wczesnej diagnostyki raka jelita grubego z wykorzystaniem Sirt3 jako regulatora aktywności mitochondrialnej naprawy DNA.28-06-201627-06-2019788188,00
124UMO-2015/19/B/NZ4/03234OPUS 10NZ4prof. dr hab. n. med. Paweł P. LiberskiRóżnorodność genetyczna hantawirusów wyizolowanych z ryjówek, kretów i nietoperzy w Polsce.06-07-201605-07-2019
791580,00
125UMO-2015/19/N/NZ7/00959PRELUDIUM 10NZ7mgr Piotr MichelCharakterystyka gatunku Gaultheira procumbens L/ (Ericaceae) jako źródła substancji roślinnych o potencjalnej atywności przeciwzapalnej i przeciwutleniającej.06-07-201605-07-2019
150000,00
126UMO-2015/19/D/NZ6/02988SONATA 10NZ6dr n. med. Joanna WieczfińskaAnaliza wpływu udzkiego rinowirusa na ekspresję markerów przebudowy dróg oddechowych w astmie oskrzelowej - ustalenie alternatywnych szlaków sygnałowych.07-07-201606-07-2021
482849,00
127UMO-2015/19/B/NZ5/02229
OPUS 10NZ5dr n. med. Joanna TrelińskaPoszukiwanie alternatywnych dróg sygnałowych zaanagażowanych w patogenezę stwardnienia guzowatego.08-07-201612-07-2019
645000,00
128UMO-2015/19/B/NZ5/02243
OPUS 10NZ5dr hab. n.med.prof. nadzw. Maciej BorowiecRola genetycznych czynników w patomechanizmie innych specyficznych form cukrzyc wieku rozwojowego.13-07-201612-07-2019972000,00
129UMO-2015/19/N/NZ4/03674PRELUDIUM 10 NZ4mgr inż. Monika Anna WolakWpływ eksendyny-4 na czynność fibroblastów skóry oraz ekspresję białek i mikroRNA regulujących proces gojenia w warunkach cukrzycy: Badania ex vivo i in vitro.14-07-201613-01-2021150000,00
130UMO-2015/19/N/NZ3/00055
PRELUDIUM 10NZ3mgr Wioletta RozpędekNowe możliwości zastosowania inhibitorów kinazy PERK w szlaku zależnym od czynnika wIF2alfa w terapii przeciwnowotworowej.09-08-201608-08-2019
143000,00
131UMO-2016/20/T/NZ3/00505ETIUDA 4NZ3mgr Karolina SiewieraMożliwe mechanizmy modulacji aktywności enzymatycznej syntazy prostaglandyny H2 w kształtowaniu wrażliwości płytek krwi na hamujące działanie kwasu acetylosalicylowego w zwierzęcym modelu cukrzycy streptozotocynowej19-08-201630-09-201774076,00
132UMO-2016/20/T/NZ3/00508ETIUDA 4NZ3mgr inż. Hassan KassassirCzy glikacja białka nie jest wystarczającym czynnikiem indukującym mnijzą wrażliwość płytek krwi na aspirynę? Możliwa rola ubikwitynacji płytkowego COX-1 w zrozumieniu molkularnego aspektu "oporności na aspirynę" u pacjentów z cukrzycą typu 2.19-08-201630-09-201864676,00
133UMO-2015/19/B/NZ6/02834
OPUS.10NZ6dr hab. n. med. Marcin MyckoIdentyfikacja szlaków molekularnych regulujących rozwój pro i antyzapalnych limfocytów T typu pomocniczego w przebiegu autoimmunologicznej demielinizacji.29-08-201628-08-20191188400,00
134UMO-2015/19/N/NZ3/01497PRELUDIUM 10NZ3mgr inż. Małgorzata Chmielewska-KassassirMożliwa rola ektraktu z wiesiołka dziwnego (Oenothera paradoxa) oraz deiminazy argininy (ADI) w nitrylacji syntazy tymidylanowej w ludzkich komórkach złosliwego międzybłoniaka opłucnej.29-09-201628-01-2021
97800,00
135UMO-2015/19/B/NZ5/00096
OPUS 10NZ5dr Izabela Rozalia Kupryś-LipińskaKliniczne, biochemiczne i genetyczne wskaźniki odpowiedzi na leczenie przeciwciałem anty_IgE w różnych fenotypach astmy05-10-201604-10-2019229709,00
136UMO-2016/21/B/NZ4/03192OPUS 11NZ4prof. dr hab. Adam GesingCzy tkanka tłuszczowa może korzystnie wplywać na długość życia? Ocena potencjalnych mechanizmów, ze sczególnym uwzględnieniem roli osi GH-IGF-I, szlaku insulinowego i procesu zapalnego na przykładzie długo zyjacych karłowatych myszy Ames df/df.18-01-201717-01-2020
1381000,00
137UMO-2016/21/D/NZ7/01548SONATA 11 NZ7dr Magdalena Markowicz-PiaseckaW poszukiwaniu nowych proleków metforminy. Badania in vitro - biozgodność farmakokinetyka.18-01-201717-01-2020701500,00
138UMO-2016/21/N/NZ5/01448
PRELUDIUM 11NZ5lek. Beata MałachowskaKwas lizofosfatydowy w patogenezie zespołu HNF1B-MODY24-01-201723-01-2020
148800,00
139UMO-2016/21/B/NZ7/02751OPUS 11NZ7 dr hab. n.med. Agnieszka Piastowska-Ciesielska Deoksyniwaleon, jako induktor stresu oksydacyjnego w komórkach nowotworowych grucołu krokowego.09-02-201708-02-2022
1120337,00
140UMO-2016/21/B/NZ7/02052OPUS 11NZ7dr hab. Maciej Godycki-ĆwirkoOdkrywanie wiedzy z danych o pacjentach 65+ z zaostrzeniami przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) w województwie łódzkim.14-02-201713-02-2022
459796,00
141UMO-2016/21/B/NZ2/01823OPUS 11NZ2dr Elżbieta PłuciennikOkreślenie funkcji genu WWOX w ścieżce AP-2 w raku pęcherza moczowego.16-02-201715-02-2020
793500,00
142UMO-2016/21/B/NZ5/00495OPUS 11NZ5dr hab. Jakub KaźmierskiOcena znaczenia biomarkerów stresu oksydacyjnego, czynników pro-zapalnych, neuroendokrynnych i genetycznych, składu ciała ocenianego metodą DXA oraz aktywności metabolicznej mózgu w patogenezie zaburzeń świadomości po eoperacjach kardiochirurgicznych, ich wartość predykcyjna oraz wpływ na rokowanie.02-03-201701-03-2020732420,00
143UMO-2016/21/D/NZ5/01414SONATA 11 NZ5dr Paulina KleniewskaUdział reaktywnych form tlenu w patogenezie astmy oskrzelowej ze współistniejącą otyłością.02-03-201701-03-2020549000,00
144UMO-2016/21/D/NZ3/02616SONATA 11 NZ3dr Ewelina Anna Stoczyńska-Fidelus
Mitotyczna katastrofa i utrata amplikonów jako przyczyny negeatywnej selekcji komórek glejaka wielopostaciowego z amplikonami onkogenów.02-03-201701-03-2020
588500,00
145UMO-2016/21/B/NZ5/01411OPUS 11NZ5prof. dr hab. Ireneusz MajsterekWykorzystanie nowych niskocząsteczkowych inhibitorów w zależnym od kinazy PERK szlaku UPR dla leczenia jaskry pierowtnej otwartego kąta.08-03-201707-03-2021986700,00
146UMO-2016/21/N/NZ5/01932
PRELUDIUM 11NZ5mgr Paula MosińskaModulacja białka wiążącego kwasy tłuszczowe 4 oraz zmiana zawartości kwasów tłuszczowych w diecie ako potencjalna strategia terapeutyczna w leczeniu zespołu jelita nadwrażliwego.08-03-201707-03-2020150000,00
147UMO-2016/21/B/NZ2/01726
PRELUDIUM 11NZ2mgr Marcin BartłomiejczykMikroRNA w mleku ludzkim jako czynnik immunomodulujący.09-03-201708-03-2020148800,00
148UMO-2016/21/N/NZ5/01938
PRELUDIUM 11NZ5lek. Bartłomiej TomasikProfil mikroRNA w raku gardła środkowego i jego użyteczność w monitorowaniu powikłań radioterapii.06-04-201705-04-2020150000,00
149UMO-2016/21/N/NZ3/03271PRELUDIUM 11NZ3mgr Kamila RosiakBadanie mechanizmu wpływu mutacji R132 genu dehydrogenazy izocytrynianowej 1 (IDH1R132H) na róznicowanie i przezywalność indukowanych neuronalnych komórek macierzystych.15-05-201714-05-2020
149580,00
150UMO-2016/23/B/NZ7/03367OPUS 12NZ7dr hab. Bolesław KarwowskiWpływ (5'R) i (5'S) 5', 8-cyklo-2'deoksypuryn na naprawę uszkodzeń zespolonych DNA10-08-201709-08-2021867682,00
151UMO-2016/23/D/NZ7/03904
SONATA 12NZ7dr Mariusz HartmanInhibitory białek antyapoptycznych z rodziny BCL-2 jako związki wzmacniające hamowanie aktywności BRAFV600E w komórkach czerniaka.11-08-201710-02-2021748670,00
152UMO-2016/23/B/NZ6/02541

OPUS 12NZ6dr hab. Marcin MyckoProfil i funkcja długich niekodujących RNA w przebiegu autoimmunologicznej demielinizacji.29-08-201728-08-20201596600,00
153UMO-2016/23/N/NZ2/02372PRELUDIUM 12NZ2mgr Magdalena OrzechowskaSzlak Notch w progresji i mechanizmie powstawania wznowy raka piersi, jajnika i prostaty30-08-201729-08-2020
100200,00
154UMO-2016/23/N/NZ5/02575PRELUDIUM 12NZ5mgr inż. Dorota
Anusewicz
Wpływ szlaku Notch na progresję i ryzyko wznowy raka jelita, nerki oraz płuc30-08-201729-08-2020
100200,00
155UMO-2016/23/N/NZ7/02510PRELUDIUM 12NZ7mgr Karolina KowalskaOcwna wpływu mytoksyny zearalenonu na metabolizm, stres oksydacyjny i inwazyjność komórek prawidłowych i nowotworowych gruczołu krokowego, z uwględnieniem roli receptorów estrogenowych w tym procesie21-09-201720-09-201999900,00
156DEC-2017/01/X/NZ7/00502
z dn.12.09.2017
MINIATURA 1NZ7dr Małgorzata Magdalena Sztiller-SikorskaPoszukiwanie skutecznej kombinacji: partenolid w skojarzeniu z lekami przeciwnowotworowymi z biblioteki NCI26-09-201725-09-201849500,00
157DEC-2017/01/X/NZ7/00499 z dn.12.09.2017 MINIATURA 1NZ7dr Wojciech Michał CiszewskiPotencjał inwazyjny komórek a regulacja oporności wielolekowej w modelu raka jelita grubego26-09-201725-09-201845870,00
158
UMO-2016/23/B/NZ5/02529
OPUS 12NZ5prof. Tadeusz RobakOcena peirwotnych i wtórnych zaburzeń molekularnych warunkujących oporność na leki z grupy inhibitorów proteasomu (bortezomib, carfilzomib) i innych leków przeciwszpiczakowych u chorych na szpiczaka plazmocytowego.01-10-201730-09-2020230100,00
159UMO-2017/24/T/NZ5/00153
ETIUDA 5NZ5mgr Paula MosińskaRola wybranych białek transportujących i regulujących gospodarkę lipidami i kwasami tłuszczowymi w etiopatogenezie zespołu jelita drażliwego.02-10-201701-10-2018120700,00
160DEC-2017/01/X/NZ4/00568
z dn.19.09.2017
MINIATURA 1NZ4dr hab. Michał PolgujAnaliza porównawcza heterogenności unaczynienia jąder bydła domowego i żubra - faza I: optymalizacja metodyki i stworzenie bazy referencyjnej03-10-201702-10-201824645,00
161DEC-2017/01/X/NZ4/00528
z dn.19.09.2017
MINIATURA 1NZ4dr Jan StępniakDymorfizm płciowy dotyczący wytwarzania H2O2 w komórkach gruczoβłu tarczycowego - wpływ endo- i egzogennego 17β-estradiolu03-10-201702-10-201849500,00
162DEC-2017/01/X/NZ7/00520 z dn. 19.09. 2017 MINIATURA 1NZ7dr inż. Agnieszka KicelPotencjał antyoksydacyjny i bezpieczeństwo składników polifenolowych liści i owoców wybranych gatunków Cotoneaster Medik. (Rosaceae) w kontekście chorób układu krążenia - badania w modelu ex vivo oksydacji ludzkiego osocza03-10-201702-10-201849500,00
163DEC-2017/01/X/NZ7/00810 z dn.03.10.2017 MINIATURA 1NZ7dr Izabela Grzegorczyk-KarolakKultury in vitro Salvia viridis L. jako źródło bioaktywnych metabolitów03-10-201702-10-201829700,00
164UMO-2016/23/N/NZ5/02564
PRELUDIUM 12NZ5lek. Marcin Krzysztof WłodarczykRola hormonów tkanki tłuszczowej w patogenezie i leczxeniu przetok okołoodbytniczych05-10-201704-10-2020150000,00
165 DEC-2017/01/X/NZ5/01274 z dnia 28.11.2017 MINIATURA 1NZ5dr Andrzej ZieleniakMonitoring ekspresjii wybranych genów związanych z regulacją metabolizmu i stresem oksydacyjnym w leukocytach krwi obwodowej kobiet z cukrzycą ciążową w trzech punktach czasowych: w trzecim trymestrze ciąży, 3 miesiące po porodzie oraz rok po porodzie12-12-201711-12-20181546000,00
166DEC-2017/01/X/NZ6/01429
z dn. 08.12.2017
MINIATURA 1NZ6dr Monika Eliza ŁysakowskaCzęstość występowania zakażeń Bartonella spp. u pacjentów z objawami reumatologicznymi22-12-201721-12-201849940,00
167UMO- 2016/23/P/NZ2/04251POLONEZNZ2dr Paweł Sztromwasser Development of novel bioinformatics software for analysis of genetic variation in non-coding elements of the human genome: case of a rare monogenic disorder01-01 -201801-01-2020859464,00
168UMO-2017/25/B/NZ5/01575
OPUS 13NZ5dr hab. Maciej ChałubińskiRola zakażeń rhinowirusowych śródbłonka naczyniowego w rozoju zapalenia i remodelingu dróg oddechowych chorych na stmę oskrzelową.19-01-201818-01-20221476400,00
169UMO-2017/25/B/NZ7/00161OPUS 13NZ7dr hab. n med. Włodzimierz Przemysław StelmachWpływ zanieczyszczenia powietrza na układ oddechowy i obecność uczuleń u dzieci w wieku przedszkolnym z uwzględnieniem zjawisk miejskich wysp ciepła oraz geograficznych danych przestrzennych19-01-201818-10-2021811024,00
170UMO-2017/25/B/NZ5/01961OPUS 13NZ5dr Agata Monika SakowiczMechanizm aktywacji czynnika NF-kB w łożyskach kobiet, których ciąża przebiegała z preeklampsją19-01-201818-01-202149500,00
171UMO-2017/25/B/NZ5/02338
OPUS 13NZ5prof. dr hab. Iwona Małgorzata StelmachWpływ ekspozycji na czynniki związane ze stylem życia matek w czasie ciąży oraz ekspozycji po urodzeniu na rozwój astmy oskrzelowej i nowych uczuleń u dzieci w wieku szkolnym30-01-201829-10-2021693172,00
172DEC-2017/01/X/HS3/01876 z dn. 26.01.2018 MINIATURA 1HS3dr Tomasz Michał WasiakAnaliza mitochondrialna DNA szczątków mamuta odnalezionych na terenie Polski09-02-201808-02-2019210000,00
173UMO-2017/25/B/NZ5/02848
OPUS 13NZ5prof. dr hab. Jakub FichnaOpracowanie i walidacja nowej formy terapii stanów zapalnych i chorób nowotworowych jelita grubego o podłożu zapalnym w oparciu o kompleksy złota (III)13-02-201812-02-2022822328,00
174UMO-2017/25/N/NZ4/01545
PRELUDIUM 13NZ4mgr Renata Agnieszka GruszkaAnaliza ekspresjii mikroRNA z klastrów miR-17-92, miR-106b-25 i miR-106a-363 oraz genów z rodzin MYC i E2F w najczęściej występujących nowotworach mózgu u dzieci07-03-201806-03-2021180000,00
175UMO-2017/25/N/NZ3/02042
PRELUDIUM 13NZ3mgr Marta OśrodekRola insuliny w odpowiedzi komórek czerniaka na leki celowane22-03-201821-03-2020
120000,00
176UMO-2017/25/N/NZ3/01039
PRELUDIUM 13NZ3mgr Angelika Agata Długosz-PokorskaBadanie aktywności przeciwnowotworowej i molekularnych mechanizmów działania nowych hybrydowych związków zawierających szkielet uracylu z egzo-cykliczną grupą metylenową22-03-201821-03-2021149700,00
177UMO-2016/23/B/NZ5/02064
PRELUDIUM 13NZ5lek. Igor Aleksander BednarskiRola koaktywatora transkrypcji YAP w regulacji apoptozy keratynocytów indukowanej promieniowaniem UV22-03-201821-03-2021159600,00
178UMO-207/25/Z/NZ7/03024UNISONONZ7dr hab. Maciej Godycki-CwirkoPoprawa racjonalnego przypisywania leków na zakażenia dróg moczowych u kruchych osób starszych10-04-201809-04-2021890398,00
179UMO-2017/26/D/NZ5/00811 SONATA 13NZ5dr Agata Karolina PastorczakPoszukiwanie związku konstytucjonalnego defektu naprawy dwuniciowych pęknięć DNA ze specyficzną charakterystką molekulraną chłoniaka rozlanych z dużych limfocytów B (DLBCL) w zespole Nijmegen17-04-201816-04-2021614600,00
180UMO-2017/26/D/NZ7/00633SONATA 13NZ7dr Wojciech Michał CiszewskiRola czynników uwalnianych z guza w modulacji aktywności starzejących się komórek śródbłonka26-04-201825-04-2021483000,00
181UMO-2017/26/D/NZ5/00468 SONATA 13NZ5dr Damian TworekOcena znaczenia alarmin produkowanych przez nabłonek dróg oddechowych w patogenezie Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc27-04-201826-04-2021
1214700,00
182UMO-2017/27/N/NZ9/02134PRELUDIUM 14NZ9mgr Magdalena Katarzyna RutkowskaPotencjał prozdrowotny owoców jarzębu pospolitego (Sorbus aucupariaL.) -badania in vitro11-07-201810-07-2021210000,00
183UMO-2017/27/B/HS1/00066OPUS 14HS1dr hab. Monika Izabela MichałowskaWola i jej akty w późnośredniowiecznej etyce i teologii. Nowe idee i metody17-07-201816-07-2022277480,00
184UMO-2017/27/N/NZ7/02074PRELUDIUM 14NZ7mgr Anna MarchelakStandaryzacja i aktywność biologiczna kwiatów śliwy tarniny (Prunus spinosa L.) w kontekście chorób układu krążenia31-07-201830-07-2021209940,00
185UMO-2016/23/B/NZ5/02630
OPUS 12NZ5prof. dr hab. Adam DzikiWykorzystanie niskocząsteczkowych inhibitorów w zaeżnym od kinazy PERK szlaku UPR do leczenia raka jelita grubego04-08-201703-08-2022
1370050,00
186UMO-2017/27/B/NZ7/02527
OPUS 14NZ7prof. dr hab. Ireneusz MajsterekEkspresja microRNA i jej wpływ na poziom białek o właściwościach neuroprotekcyjnych w patogenezie stwardnienia rozsianego.14-08-201813-08-20221214388,00
187UMO-2017/27/B/NZ5/02011
OPUS 14NZ5prof. Aleksandra LesiakInflamasom jako regulator kancerogenezy skórnej - badania molekularne i kliniczne.14-08-201813-08-2021959180,00
188DEC-2018/02/X/NZ7/01242MINIATURA 2NZ7dr Jakub WojcieszakOcena objawów abstynencji po odstawieniu 4-chlorometkatynonu (4-CMC) i 4-
metoksypirolidynopentiofenonu (4-MeO-PVP)
02-11-201801-11-201927665,00
189DEC-2018/02/X/NZ7/02387 z dn. 05.12.2018
MINIATURA 2NZ7dr Katarzyna SobierajskaOcena roli komórek nowotworu jelita grubego poddanych działaniu chemioterapi na
potencjał angiogenny komórek śródbłonka
19-12-201818-12-201949940,00
190UMO-2018/29/B/NZ3/02380
OPUS 15NZ3prof. dr hab. n. med. Andrzej Głąbiński Identyfikacja mediatorów wzajemnych interakcji komórek glejowych i zapalnych
podczas rozwoju autoimmunizacyjnego zapalenia w mózgu
15-01-201914-01-20221449042,00
191UMO-2018/29/N/NZ2/02015
PRELUDIUM 15NZ2mgr Ewelina PerdasAnaliza ekspresji miRNA z rodziny let-7 w
kontekście mutacji BRAF oraz potencjalne
wykorzystanie cf-DNA i miRNA w płynnej biopsji jako
markerów w diagnostyce raka brodawkowatego
tarczycy.
31-01-201930-01-2021140000,00
192UMO-2018/29/N/NZ4/02384
PRELUDIUM 15NZ4lek. Marcin BraunAnaliza porównawcza guza pierwotnego,
przerzutowego i krążących we krwi komórek raka
piersi w zakresie podtypów molekularnych
definiowanych za pomocą panelu PAM50.
04-02-201903-02-2022210000,00
193UMO-2018/29/N/NZ3/02407
PRELUDIUM 15NZ3mgr Dominika PiaseckaAnaliza mechanizmu molekularnego HER2-
zależnej odpowiedzi komórek nieinwazyjnego raka
przewodowego in situ (DCIS) na środowisko
prozapalne.
04-02-201903-02-2021140000,00
194UMO-2018/29/B/NZ5/00330
OPUS 15NZ5dr hab. Agnieszka ZmysłowskaPoszukiwanie markerów progresji choroby u pacjentów z zespołami Alstroma i
Bardeta-Biedla.
25-02-201924-02-2022909500,00
195UMO-2018/29/N/NZ5/02587PRELUDIUM 15NZ5mgr Weronika ŚwitlikRola miR-30a-5p w patogenezie raka płuca12-03-201911-03-2021137270,00
196UMO-2018/29/N/NZ5/02422PRELUDIUM 15NZ5lek. Konrad Grzegorz StawiskiGłębokie sztuczne sieci neuronowe w integracji profilu ekspresji krążących i
wewnątrzkomórkowych cząsteczek miRNA pacjentów z rakiem trzustki.
21-03-201920-03-2022209860,00
197DEC-2018/02/X/NZ5/03684 z dn. 15.03.2019
MINIATURA 2NZ5dr Paulina Gorzelak-PabiśBadanie ochronnego działania leków przeciwzakrzepowych - dabigatranu
i rivaroksabanu w modelu uszkodzenia śródbłonka naczyniowego utlenionym
cholesterolem
29-03-201928-03-202049159,00
198DEC-2018/02/X/NZ5/03158 z dn. 09.04.2019 MINIATURA 2NZ5dr Paulina RadwańskaUdział kisspeptyny-10 w regulacji metabolizmu kolagenu w sercu23-04-201922-04-202050000,00
199DEC-2018/02/X/NZ6/03190 z dn. 09.04.2019 MINIATURA 2NZ6dr Justyna AgierCzy alarminy HMGB1, CRAMP i IL-33 modulują aktywność mastocytów w odpowiedzi
przeciwdrobnoustrojowej?
23-04-201922-04-202041800,00
200DEC-2018/02/X/NZ5/03258 z dn. 09.04.2019r.
MINIATURA 2NZ5dr Barbara ZiembaDendrymery polipropylenoiminowe jako nośniki siRNA w terapii genowej przeciwko
mięsakowi prążkowanokomórkowemu (ARMS),
23-04-201922-04-2020
47342,00
201UMO-2018/31/N/NZ7/01886PRELUDIUM 16NZ7mgr Dominika Habrowska-GórczyńskaRola czynnika transkrypcyjnego FOXO3a we wpływie zearalenolu (a-ZOL i BZOL)
na indukcję stresu oksydacyjnego i inwazyjność komórek nowotworowych gruczołu
krokowego.
11-07-201910-07-2022210000,00
202UMO-2018/31/B/ST8/02760OPUS 16
ST8prof. dr hab. Ireneusz MajsterekInnowacyjne materiały hybrydowe użyteczne w wytwarzaniu opatrunków do leczenia stopy cukrzycowej16-07-201915-07-2022527800,00
203UMO-2018/31/D/ST5/02489

SONATA 14ST5dr Justyna Piekielna-CiesielskaPoszukiwanie peptydowych agonistów receptora mi opioidowego zdolnych do
selektywnego aktywowania szlaku białka G lub beta-arrestyny i zbadanie ich profilu
farmakologicznego w warunkach in vitro
24-07-201923-07-2022355000,00
204UMO-2018/31/N/NZ5/03715PRELUDIUM 16NZ5Marcin SochalZwiązek między wybranymi neurotransmiterami a zaburzeniami snu w
przebiegu nieswoistych chorób zapalnych jelit.
12-08-201911-08-2022210000,00
205UMO-2018/31/N/NZ5/03931PRELUDIUM 16NZ5dr Agata GabryelskaZależności pomiędzy hipoksją,a rytmem okołodobowym u pacjentów z obturacyjnym bezdechem sennym12-08-201911-08-2022210000,00
206UMO-2019/32/T/NZ3/00422
ETIUDA 7NZ3mgr Dominika PiaseckaWpływ czynników prozapalnych mikrośrodowiska
guza na indukcję fenotypu inwazyjnego komórek
epitelialnych gruczołu piersiowego
01-10-201930-09-2020157656,00
207UMO-2019/32/T/NZ3/00363
ETIUDA 7NZ3mgr Marta OśrodekRola tlenu i insuliny w odpowiedzi komórek
czerniaka na leki celowane in vitro
01-10-201930-09-2020115352,00
208UMO-2019/32/T/NZ3/00333
ETIUDA 7NZ3mgr Nina WolskaPołączone działanie agonistów receptorów
adenozynowych i antagonistów receptora P2Y12
zwiększa hamowanie funkcji płytek krwi (Adenosine
receptor agonists and P2Y12 receptor antagonists
exhibit combined inhibitory effect on blood platelet
function)
01-10-201930-09-2020158656,00
209DEC-2019/03/X/NZ5/00362 z dn. 23.10.2019r.
MINIATURA 3NZ5dr Katarzyna OwczarekOcena wpływu ekstraktów z liści aronii na ludzkie komórki raka jelita grubego6-11-20195-11-202049324,00
210DEC-2019/03/X/NZ7/00590 z dn. 7.11.2019 r.MINIATURA 3NZ7dr Aleksandra OwczarekWstępna ocena aktywności przeciwzapalnej kory kasztanowca w modelu ludzkich
neutrofili - wpływ na szlak NF-κB i wydzielanie cytokin prozapalnych
21-11-201920-11-202049940,00
211DEC-2019/03/X/NZ7/01663 z dn. 04.12.2019
MINIATURA 3NZ7dr Izabela Sacewicz-HofmanRola komórek nowotworowych jelita grubego poddanych terapii w regulacji poziomu proteoglikanów niszy guza18-12-201918-02-202150000,00
212DEC- 2019/03/X/NZ3/01494 z dn. 04.12.2019
MINIATURA 3NZ3dr Paulina ŻelechowskaCzy adipokiny mogą modulować aktywność prozapalną mastocytów?
Ocena ekspresji receptorów adipokin w tkankowych komórkach
tucznych.
18-12-201917-12-202048290,00
213DEC-2019/03/X/NZ5/01566 z dn. 04.12.2019r.
MINIATURA 3NZ5dr Ewelina Izabela ZiółkowskaAnaliza profilu mutacji z zastosowaniem technologii NGS w komórkach przewlekłej białaczki limfocytowej w dwóch grupach chorych z różną ekspresją białka p27KIP1,18-12-201917-12-201949445,00
214DEC-2019/03/X/NZ6/01562 z dnia 04.12.2019
MINIATURA 3NZ6dr Magdalena SzemrajRelacje bakterii tworzących mikrobiom skóry człowieka.Opracowanie metody izolacji wytwarzanego przez szczep Cutibacterium peptydu ograniczającego wzrost innych bakterii tworzących ten mikrobiom,18-12-201917-12-201946820,00
215DEC-2019/03/X/NZ7/01752 z dnia 04.12.2019
MINIATURA 3NZ7dr Cezary TrędaRóżnorodność strukturalna EGFRvIll a jego oporność na degradację,18-12-201917-12-202049999,00
216DEC-2019/03DUNZ5/01042 z dn. 04.12.2019
MINIATURA 3 NZ5dr Anna WalczakRola inhibitorów szlaku PERK wierapii złośliwych nowotworów wywodzących się z osłonek nerwów obwodowych18-12-201917-12-202049999,00
217UMO-2019/33/N/NZ4/00933

PRELUDIUM 17NZ4Joanna Elżbieta KordackaOcena ekspresji krążących miRNA u pacjentów z wybranymi pierwotnymi bólami głowy05-02-202004-02-2023209720,00
218UMO-2019/33/B/ST5/02125

OPUS 17
ST5dr hab. Agnieszka Piastowska-CiesielskaNowatorskie nanonośniki polimerowe jako transportery radioizotopów do teranostyki onkologicznej.27-02-202026-02-2023274600,00
219UMO- 2019/33/B/NZ5/00536OPUS 17NZ5prof. Wojciech FendlerMultiomiczna analiza surowiczych i eksosomalnych biomolekul związanych z napromienieniem całego ciała30-03-202029-02-20231798160,00
220UMO-2019/33/B/NZ5/03034
OPUS 17NZ5dr Dariusz PytelOcena możliwości wykorzystania regulacji stresu retikulum endoplazmatycznego przez lipidy endogenne w terapii przeciwnowotworowej.04-05-202003-05-20231540000,00
221UMO-2019/35/B/NZ3/03577OPUS 18NZ3prof. Piotr RieskeWpływ struktury EGFRvIII i heterogenności komórkowej pod względem ekspresji tego genu na projektowanie nowych rozwiązań terapeutycznych i diagnostycznych27-07-202026-07-20231608840,00
222UMO-2019/35/B/NZ5/01428OPUS-18NZ5prof. Wojciech MłynarskiZwiększenie skuteczności terapeutycznej
przeciwciał anty-CD20 w ostrej białaczce
limfoblastycznej wywodzącej się z prekursorów
limfocytów B jajnika
29-09-202028-09-2023310248,00
223DEC- 2020/04/X/NZ7/00006
MINIATURA 4NZ7dr hab. Kamila DomińskaSkutki wyciszenia lub nadekspresji receptora RXFP1 w komórkach nowotworowych
jajnika
30-09-202029-09-202149962,00
224DEC- 2020/04/X/NZ5/00117
MINIATURA 4NZ5dr Krzysztof OrczykOtwarcie reumatologii dziecięcej na nowe możliwości diagnostyczne – profilowanie
miRNA u dzieci z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów
30-09-202029-09-202149990,00
225UMO -2019/33/B/NZ4/00587
OPUS 17NZ4dr hab. Tomasz BoczekTerapia genowa oparta o wirusy związane z adenowirusami (AAV) w regeneracji nerwu wzrokowego po udarze niedokrwiennym 01-10-2020 22-12-20221491740,00
226UMO-2019/35/O/NZ5/02502 PRELUDIUM BIS 1NZ5prof. dr hab. Janusz Zbigniew SzemrajZnaczenie uszkodzeń i naprawy mitochondrialnego DNA w występowaniu insulinooporności w niealkoholowej stłuszczeniowej chorobie wątroby. 01-10-2020 30-09-2024532800,00
227UMO-2019/35/O/NZ5/02270PRELUDIUM BIS 1NZ5prof. dr hab. n. biol. Tomasz PopławskiAspekty genetyczne i
funkcjonalne naprawy oksydacyjnych uszkodzeń DNA i ich potencjalne wykorzystanie w prognozowaniu i
terapii pacjentów ze stwardnieniem rozsianym.
01-10-2020 30-09-2024532800,00
228UMO-2019/33/B/NZ7/02872OPUS 17NZ7prof. Jacek WilczyńskiBadania mechanizmów molekularnych związanych z zakażeniami HPV i CMV01-10-202030-09-2023197820,00
229DEC-2020/04/X/NZ4/00154
MINIATURA 4NZ4dr Robert StawskiCzy badanie kinetyki uwalniania wolnokrążącego DNA i histonów pozwoli na
określenie ich realnego znaczenia jako markerów obciążenia treningiem? - badania
wstępne
15-10-202014-10-202149786,00
230DEC-2020/04/X/NZ7/00183
MINIATURA 4NZ7dr Marta Jóźwiak-BębenistaWpływ leków przeciwdepresyjnych na geny odpowiedzi na stres siateczki
śródplazmatycznej w linii komórkowej ludzkich astrocytów
15-10-202014-10-202149724,00
231DEC-2020/04/X/NZ4/00564MINIATURA 4NZ4dr Wojciech KuczyńskiFizjologia snu, miRNA, białka regulatorowe rytmu dobowego, wybrane czynniki
antropometryczne, hormonalne, jakość życia, aktywność seksualna wśród młodych,
zdrowych dorosłych- międzynarodowe, wieloośrodkowe badanie BOAT- badania
pilotażowe
18-11-202017-11-202149995,00
232DEC-2020/04/X/NZ7/00721MINIATURA 4NZ7dr Kamila CzarneckaInnowacyjne hybrydy o wielokierunkowym działaniu w terapii choroby Alzheimera18-11-202017-11-202149995,00
233DEC-2020/04/X/NZ7/00769MINIATURA 4NZ5dr Marta WawroWpływ schematów chemioterapeutycznych na profil wydzielania cytokin przez
komórki raka jelita grubego w zależności od stadium rozwoju guza
18-11-202017-11-202149999,00
234UMO-2019/35/D/NZ7/02830SONATA 15NZ7dr Marta ZielińskaRola receptorów kappa opioidowych we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego oraz w nowotworze jelita grubego wywołanym przewlekłym stanem zapalnym jelit ze szczególnym uwzględnieniem śmierci komórki i interakcji między komórkami układu pokarmowego30-11-202029-11-20231556040,00