Logotypy projektu - Childhood ALL in Poland (CALL-POL) project: a national harmonization of diagnostics and treatment of acute lymphoblastic leukemia in children

Tytuł projektu: Childhood ALL in Poland (CALL-POL) project: a national harmonization of diagnostics and treatment of acute lymphoblastic leukemia in children

Dane projektu

Numer umowy:
2019/ABM/01/00069-00
Okres realizacji:
23/06/2020 - 21/06/2026
Wartość projektu:
28123231,18
Wartość dofinansowania:
28123231,18
Procent wydatkowania środków:
7,93% (w kosztach bezpośr. UM), 3,51% (w kosztach bezpośr całego projektu)
Stopień zaawansowania realizacji działań merytorycznych (w %):
7.93 %
Cel główny

Głównym celem projektu cALL-POL jest ułatwienie dostępu do zaawansowanych terapii dla polskich dzieci z ALL oraz identyfikacja opcji leczniczych przy użyciu zaawansowanej diagnostyki molekularnej całego genomu, dla pacjentów, którzy nie zareagowali na standardową strategię terapeutyczną.

Stopień realizacji projektu

7.93%
Opis projektu

cALL-POL to kliniczny projekt badawczy, który ma objąć wszystkie dzieci w Polsce ze świeżo rozpoznaną ostrą białaczką limfoblastyczną (ALL). ALL jest najczęstszym nowotworem złośliwym w populacji pediatrycznej, z chorobowością wynoszącą 47 na milion rocznie wśród dzieci poniżej 15 lat. ALL jest więc z definicji chorobą rzadką i tylko wspólna międzynarodowa inicjatywa naukowa może zapewnić poprawę efektywności leczenia. Konsorcjum złożone z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Instytutu Innowacyjnych Technologii EMAG wspólnie prowadzić będzie ogólnokrajowe badania kliniczne obejmujące pacjentów pediatrycznych z ALL. W tym celu partnerami klinicznymi w projekcie staną się polskie ośrodki onkologii pediatrycznej. Konsorcjum cALL-POL zostanie połączone z siecią iBFM, która jest jedną z największych na świecie międzynarodowych sieci badań klinicznych w zakresie białaczek i chłoniaków u dzieci.

Zgodnie z wskaźnikami zachorowalności planowane jest włączenie do badania ok. 200-210 dzieci rocznie przez 34 miesiące okresu rekrutacji (łącznie 550-600 chorych) z obliczoną medianą obserwacji po

interwencji terapeutycznej 46.6 miesięcy i szacowaną liczbą pacjentów osiągających pierwszorzędowy punkt końcowy 103-116 osób. Harmonizacja procedur diagnostycznych obejmie scentralizowaną analizę molekularną komórek białaczkowych przy użyciu gęstej genomowej macierzy SNP i głębokiego sekwencjonowania RNA NGS w celu identyfikacji odpowiednio zmian liczby kopii oraz mutacji punktowych i fuzji genów. Dodatkowo, drugorzędowym punktem końcowych mówiącym o odpowiedzi terapeutycznej, będzie pomiar minimalnej choroby resztkowej (MRD), która oceniana będzie przy użyciu wielokolorowej cytometrii przepływowej i analizy molekularnej rearanżacji genów Ig/TCR.

Rekrutowani pacjenci ze świeżo rozpoznaną ALL będą uczestnikami trzech różnych kontrolowanych badań klinicznych (międzynarodowego badania klinicznego AIEOP-BFM 2017 z zastosowaniem nowych dwóch leków badanych – bortezomibu i blinantumomabu, międzynarodowego badania klinicznego EsPhALL 2017/COG AALL1631, jednoramiennego badania interwencyjnego Rux-cALL-Pol 2019 z zastosowaniem ruksolitinibu, inhibitora kinazy JAK2.

cALL-POL wprowadzi nowoczesne metody diagnostyczne do stratyfikacji ryzyka i do zastosowania terapii ukierunkowanej molekularnie. Pozwoli to na poprawę wyników leczenia dzieci chorujących na ALL w Polsce i na świecie.

Osoby realizujące projekt
Koordynator Merytoryczny
prof. dr hab. n.med. Wojciech Młynarski
więcej zamknij
Komitet sterujący
Prof. Wojciech Młynarski (UM)
Przewodniczący więcej zamknij
Prof. Tomasz Szczepański (ŚUM)
Zastępca więcej zamknij
Prof. Jerzy R. Kowalczyk (MUL)
Członek więcej zamknij
Prof. Marek Sikora (EMAG)
Członek więcej zamknij
Dr Monika Domarecka (CSK)
Członek więcej zamknij