Tytuł projektu: EMpagliflozin and daPAgliflozin in patients hospiTalized for acute decompensated Heart failure (EMPATHY trial)

Dane projektu

Numer umowy:
2019/ABM/01/00037-00
Okres realizacji:
01/09/2020 - 31/12/2025
Wartość projektu:
30084379.80
Wartość dofinansowania:
30084379.80 (całkowita wartość) 1024068.00 (budżet UMED)
Procent wydatkowania środków:
0%
Cel główny

Projekt ma na celu ocenę:

1) wpływu inhibitorów SGLT-2 (Empagliflozyna i Dapagliflozyna) na pierwotne i wtórne kliniczne punkty końcowe u pacjentów z ostrą/niewyrównaną niewydolnością serca (AHF);

2) wpływu inhibitorów SGLT-2 na czynność serca;

3) wpływu inhibitorów SGLT-2 na biomarkery i krążące mikro RNA (miRNA) oraz metabolity mikrobiomów

4) zaproponowanie skali prognozy ryzyka w celu ścisłego monitorowania przebiegu AHF i jego leczenia inhibitorami SGLT-2 w oparciu o wybrane miRNA i biomarkery związane ze szlakami molekularnymi powiązanymi z postępem choroby.

Stopień realizacji projektu

0%
Opis projektu

W projekcie zaplanowano przeprowadzenie badania klinicznego polegającego na sprawdzeniu wpływu różnych inhibitorów SGLT-2  (empagliflozyna, kanagliflozyna i dapagliflozyna) na wyniki kliniczne w przypadku ostrej niewydolności serca (AHF). Badanie to jest bardzo ważne, ponieważ dotychczasowe dane wskazują, iż inhibitory SGLT-2 u pacjentów z cukrzycą typu 2 zmniejszają ryzyko hospitalizacji z powodu niewydolności serca i śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych, ponadto zmniejszyły ryzyko wystąpienia niewydolności serca o 30% i spowodowały istotne 35% względne zmniejszenie ryzyka w hospitalizacji z powodu HF, a także inhibitory SGLT-2 zmniejszyły pierwotny złożony punkt końcowy, obejmujący zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych oraz zawał mięśnia sercowego i udar niezakończone zgonem.

Natomiast żadne badanie nie porównywało wpływu różnych inhibitorów SGLT-2 na wyniki w przypadku AHF.

Osoby realizujące projekt
Koordynator Merytoryczny
Prof. Robert Irzmański
więcej zamknij