Tytuł projektu: Flow Mediated Skin Fluorescence (FMSF)

Dane projektu

Okres realizacji:
17/10/2016 - 28/06/2018

Stopień realizacji projektu

%
Opis projektu

Flow Mediated Skin Fluorescence (FMSF) – an innovative method for the assessment of vascular endothelial condition based on NADH fluorescence as a result of changes in blood flow in blood vessels.

Osoby realizujące projekt
Koordynator Merytoryczny
MD-PhD Anna Woźniacka
więcej zamknij