Tytuł projektu: LAMAinDiab – lisdeksamfetamina vs metylfenidat dla pacjentów pediatrycznych z zespołem ADHD i cukrzycą typu 1 – randomizowane krzyżowe badanie kliniczne

Dane projektu

Numer umowy:
2021/ABM/02/00006-00
Okres realizacji:
01/12/2021 - 30/11/2026
Wartość projektu:
9987887,00
Wartość dofinansowania:
7152075,00

Stopień realizacji projektu

%
Opis projektu
Zaplanowana w ramach projektu interwencja ma na celu poprawę kontroli objawów ADHD w grupie pacjentów z cukrzycą typu 1, u których objawy ADHD w wymierny sposób pogarszają efektywność terapii. Zweryfikowane zostaną również pozostałe efekty działania leków – wpływ na poprawę jakości życia, zmianę efektów kształcenia szkolnego leczonych pacjentów, nasilenie aktywności ruchowej oraz jakość snu mierzone za pomocą osobistych akcelerometrów. Wprowadzona farmakoterapia (lisdeksamfetamina oraz metylfenidat), poprzedzona interwencją psychoterapeutyczno-edukacyjną (PTBM) przełoży się więc zarówno na poprawę stanu zdrowia pacjentów pod względem kontroli objawów ADHD, jak i poprawi ich stan zdrowia w zakresie kontroli metabolicznej cukrzycy.
Projekt, którego Liderem jest UMED  bedzie realizowany w konsorcjum z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i Ogólnopolską Federacją Organizacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Chorym na Cukrzycę.
Osoby realizujące projekt