Logotypy projektu - Prospektywne, randomizowane, otwarte badanie kliniczne III fazy z zaślepieniem oceny punktu końcowego oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania cyklosporyny i metotreksatu u dzieci i młodzieży z atopowym zapaleniem skóry o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego

Tytuł projektu: Prospektywne, randomizowane, otwarte badanie kliniczne III fazy z zaślepieniem oceny punktu końcowego oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania cyklosporyny i metotreksatu u dzieci i młodzieży z atopowym zapaleniem skóry o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego

Dane projektu

Numer umowy:
2019/ABM/01/00039-00
Okres realizacji:
18/06/2020 - 17/06/2026
Wartość projektu:
16016547,36
Wartość dofinansowania:
16016547,36
Procent wydatkowania środków:
0%
Cel główny

Proponowany projekt ma na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa metotreksatu i cyklosporyny na zdrowie dzieci z AZS poprzez ocenę wpływu leków na nasilenie zmian chorobowych, parametry laboratoryjne, funkcję narządów wewnętrznych oraz jakość życia. Bez wątpienia wdrażanie tych interwencji dzieciom z AZS przyczyni się do poprawy ich stanu zdrowia, także w aspekcie emocji i psychiki. Ze względu na wynikający z definicji przewlekły i nawrotowy charakter choroby oraz silne uwarunkowania genetyczne, nie jesteśmy w chwili obecnej zaproponować leczenia prowadzącego do całkowitego i trwałego ustąpienia choroby.

Proponowany projekt ma ocenić skuteczność i bezpieczeństwo stosowania cyklosporyny i metotreksatu u dzieci w leczeniu umiarkowanego do ciężkiego atopowym zapaleniem skóry.

Stopień realizacji projektu

0%
Opis projektu

AZS jest przewlekłą, nawrotową chorobą zapalną skóry, dotyczącą zarówno dzieci (15-30%), jak i osób dorosłych (2–10%). W 90% przypadków rozpoczyna się przed 5 r.ż. Obserwuje się wzrost częstości występowania AZS w ciągu ostatnich kilku dekad. Postuluje się, że u chorych z AZS częściej mogą występować choroby układu sercowo-naczyniowego, chłoniaki, choroby neuropsychiatryczne oraz inne, prawdopodobnie związane z przewlekłym stanem zapalnym. Od wielu lat badacze wykazują powiązanie nasilenia i długości trwania choroby z problemami psychologicznymi i neuropsychiatrycznymi. Stwierdzono, że związany z chorobą świąd znamiennie wpływa na zakłócenia snu, prowadzące do przewlekłego zmęczenia w ciągu dnia, niezdolności do prowadzenia codziennych czynności w szkole i pracy, drażliwości i zespołu deficytu uwagi (ADHD) dotyczących zarówno pacjenta jak i jego rodziny. Przewlekły przebieg choroby oraz obniżona jakość życia mogą doprowadzić do zaburzeń lękowych, depresji, a nawet do myśli samobójczych. Wskaźniki jakości życia u pacjentów z AZS są obniżone bardziej niż u chorych z cukrzycą typu I. Wiele z tych zaburzeń oraz współistniejących chorób może ustępować całkowicie lub częściowo dzięki spersonalizowanemu leczeniu AZS w zależności od nasilenia objawów, co podkreśla znaczenie osiągnięcia odpowiedniej, długotrwałej kontroli choroby.

Postępowanie w AZS jest kompleksowe i zależy od stopnia nasilenia choroby. Obejmuje edukację pacjenta i jego rodziny, profilaktykę, pielęgnację skóry, miejscowe leczenie przeciwzapalne oraz terapię ogólnoustrojową.

Osoby realizujące projekt
Koordynator Merytoryczny
prof. dr hab. n.med. Joanna Narbutt
więcej zamknij
Komitet sterujący
prof. Andrzej Głąbińsk
więcej zamknij
mgr Ireneusz Staroń
więcej zamknij
prof. Agnieszka Żebrowska
więcej zamknij