Tytuł projektu: Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo fumaranu dimetylu w redukcji atrofii mózgu, poprawy synaptycznych połączeń czynnościowych, funkcji poznawczych, funkcjonowania i jakości życia pacjentów z rozpoznaniem łagodnych zaburzeń poznawczych oraz otępienia w chorobie Alzheimera

Dane projektu

Numer umowy:
2021/ABM/02/00015-00
Okres realizacji:
01/12/2021 - 30/11/2026
Wartość projektu:
9968771,73
Wartość dofinansowania:
6865478,73

Stopień realizacji projektu

%
Opis projektu
Proponowane badanie obejmuje ocenę skuteczności i bezpieczeństwa zastosowania fumaranu dimetylu u pacjentów z rozpoznaniem MCI (ang. mild cognitive impairment; MCI) i otępienia łagodnego do umiarkowanego w przebiegu choroby Alzheimera. Celem szczegółowym projektu jest wdrożenie terapii istotnie hamującej procesy oksydacyjne i neurozapalne toczące się w obrębie mikrogleju i depozytów β-amyloidowych (ang. β-amyloid, Aβ), a tym samym hamującej procesy cytotoksyczności, utraty neuronów i synaps oraz atrofii mózgowej u pacjentów z rozpoznaniem AD. Korzystne mechanizmy komórkowe działania leku mogą przełożyć się na zahamowanie progresji otępienia, w tym konwersji MCI do otępienia oraz rozwoju kolejnych etapów otępienia. Projekt będzie miał charakter badania randomizowanego, podwójnie zaślepionego (pacjent, badacz), kontrolowanego placebo.
Projekt jest realizowany przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi w partnerstwie z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach i Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Osoby realizujące projekt
Koordynator Merytoryczny
prof. Jakub Kaźmierski
więcej zamknij