Logotypy projektu - Aktywność proteaz SARS-CoV-2 a naturalny przebieg kliniczny infekcji COVID-19: ocena potencjału diagnostycznego i przydatności w stratyfikacji grup ryzyka

Tytuł projektu: Aktywność proteaz SARS-CoV-2 a naturalny przebieg kliniczny infekcji COVID-19: ocena potencjału diagnostycznego i przydatności w stratyfikacji grup ryzyka

Dane projektu

Numer umowy:
SZPITALE-JEDNOIMIENNE/40/2020
Okres realizacji:
29/10/2020 - 31/12/2021
Wartość projektu:
1828550,00
Procent wydatkowania środków:
27%
Cel główny

Celem nadrzędnym projektu jest wykorzystanie badania aktywnych form proteaz MPro i PLPro wirusa SARS-CoV-2 w trakcie naturalnego przebiegu choroby COVID-19 do identyfikacji grup pacjentów z niskim ryzykiem ciężkiego przebiegu infekcji oraz stworzenia założeń alternatywnego testu diagnostycznego.

Cel szczegółowy

Celami szczegółowymi są:

  1. Analiza zmian aktywności proteaz MPro i PLPro wirusa SARS-CoV-2 w komórkach nabłonka nosogardła w trakcie naturalnego przebiegu klinicznego infekcji COVID-19 u pacjentów z chorobami współwystępującymi w różnych grupach wiekowych i różnej płci
    Zaproponowane badanie pozwoli na ustalenia potencjału diagnostycznego oceny aktywności proteaz MPro i PLPro SARS-CoV-2 w porównaniu z obecnie dostępnymi metodami serologicznymi i identyfikacją RNA wirusa SARS-CoV-2
  1. Analiza wpływu 100 najczęściej leków stosowanych w chorobach współwystępujących z infekcją COVID-19 na aktywność proteaz MPro i PLPro SARS-CoV-2 w modelu in vitro

Powyższe badania mogą pozwolić na identyfikację leków hamujących proteazy MPro i PLPro SARS-CoV-2 co może stać się przydatne w stratyfikacji grup ryzyka w populacji pacjentów z objawowym przebiegiem COVID-19

Stopień realizacji projektu

%
Opis projektu

Zaproponowane unikalne w skali światowej badania pozwolą na wykazanie zmian aktywności proteaz MPro i PLPro wirusa SARS-Cov-2 w trakcie infekcji COVID-19 w analizie longitudinalnej. Rezultatem końcowym projektu będzie ocena przydatności badania aktywności proteaz w wymazie z nosogardła do przygotowania szybkich testów diagnostycznych w zakażeniach SARS-Cov-2, które będą oparte na aktywności enzymatycznej, a nie jak dotychczas na RNA wirusa lub identyfikacji przeciwciał anty-SARS-Cov-2.

Drugim rezultatem końcowym będzie wykorzystanie wyników analizy potencjalnej inhibicji leków stosowanych w chorobach współwystępujących z COVID-19 do wdrożenia zindywidualizowanego podejścia terapeutycznego w oparciu o obiektywną stratyfikację grup w zależności od ryzyka wystąpienia zakażenia SARS-Cov-2 o ciężkim przebiegu. Zastosowanie wyników projektu w praktyce może mieć charakter uniwersalny i stać się przydatne w leczeniu pacjentów z COVID-19 na całym świecie.

Głównymi odbiorcami opracowanego rozwiązania będą zespoły terapeutyczne leczące pacjentów z COVID-19 z chorobami współwystępującym.

Projekt realizowany w partnerstwie z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Marii Skłodowskiej Curie w Zgierzu

Osoby realizujące projekt
Koordynator Merytoryczny
prof. dr hab. med. Wojciech Młynarski
więcej zamknij