Logotypy projektu - First TEAM „Predictive Biomarkers of Radiation Toxicicty (PBRTox)”

Tytuł projektu: First TEAM „Predictive Biomarkers of Radiation Toxicicty (PBRTox)”

Dane projektu

Numer umowy:
POIR.04.04.00-00-2280/16
Okres realizacji:
01/05/2017 - 31/10/2021
Wartość projektu:
2594726,00
Wartość dofinansowania:
2594726,00
Procent wydatkowania środków:
93%
Stopień zaawansowania realizacji działań merytorycznych (w %):
90 %
Cel główny

Identyfikacja biomarkerów pozwalających na zmniejszenie ryzyka powikłań radioterapii oraz stworzenie uniwersalnego algorytmu analizy krążących w surowicy mikroRNA jako narzędzi diagnostycznych w onkologii, umożliwiając  szybką i skuteczną ocenę radiotoksyczności

Stopień realizacji projektu

90%
Opis projektu

Celem projektu jest identyfikacja biomarkerów pozwalających na zmniejszenie ryzyka powikłań radioterapii oraz stworzenie uniwersalnego algorytmu analizy krążących w surowicy mikroRNA jako narzędzi diagnostycznych w onkologii, co pozwoli na szybką i skuteczną ocenę radiotoksyczności.

Zaplanowane badania naukowe w projekcie umożliwią identyfikację pacjentów o wysokim ryzyku poważnych powikłań napromieniowania, u których konieczna jest modyfikacja leczenia, tak aby było bezpieczne, poprzez zmniejszenie dawki promieniowania, stosując leki radioprotekcyjne lub wdrażając leczenie objawowe odczynów popromiennych.

Do badań wybrano nowotwory głowy i szyi, ponieważ w grupie pacjentów z tego typu nowotworami ciężkie i wczesne powikłania radioterapii występują u ponad 60% chorych, zmniejszające ich jakość życia, w konsekwencji szanse przeżycia.

W projekcie wykorzystywane są techniki badań wielkoskalowych, pozwalające na analizę kilku tysięcy wykrywalnych w surowicy cząsteczek mikroRNA, umożliwiając stworzenie bazy danych o krążących mikroRNA w raku głowy i szyi oraz innych nowotworach, być może opartego na mikroRNA narzędzie wczesnej diagnostyki onokologicznej

Osoby realizujące projekt
Koordynator Merytoryczny
Prof.dr hab.n.med. Wojciech Fendler
więcej zamknij