Logotypy projektu - Inkubator Innowacyjności 4.0

Tytuł projektu: Inkubator Innowacyjności 4.0

Dane projektu

Numer umowy:
MNISW/2020/332/DIR
Okres realizacji:
01/07/2020 - 31/12/2022
Wartość projektu:
2111400,00
Wartość dofinansowania:
899000,00
Procent wydatkowania środków:
10%
Cel główny

Celem głównym projektu jest wsparcie zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych poprzez inicjowanie współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym a otoczeniem biznesowym.

Stopień realizacji projektu

0%
Opis projektu

Zakres projektu:

  • cykliczne badanie i weryfikacja oraz katalogowanie potencjału Uczeni w formie pitchdecków (zbiorów ofert technologicznych);
  • indywidualne spotkania z naukowcami i przedsiębiorcami (1:1 w tym telco) w celu badania potrzeb ze strony rynku i dostosowywania lub tworzenia do nich adekwatnych rozwiązań;
  • przygotowywanie ofert na realizację usług dla przedsiębiorstw przez Jednostki Uczelni;
  • udział w wydarzeniach, targach i konferencjach mających na celu promocję działań Uczelni i możliwości współpracy z biznesem;
  • działania w kierunku ochrony własności intelektualnej (prace z Rzecznikiem Patentowym);
  • współpracę między sobą (między Uczelniami) celem wytworzenia narzędzi do uzyskania efektu synergii między Uczelniami. Celem ma być zarówno większe dostosowanie technologii i rozwiązań do potrzeb rynku (interdyscyplinarne Zespoły), ale również zwiększenie możliwości merytorycznych Zespołów, które rokują na start-up;
  • wymiana doświadczeń i budowanie portfela success story w celu wewnętrznego promowania postaw pro przedsiębiorczych, wzmacnianych dodatkowo zaplanowanymi szkoleniami i warsztatami z tematyki ochrony, komercjalizacji i budowania ofert technologicznych na usługi.
Osoby realizujące projekt
Koordynator Merytoryczny
Aleksandra Łuczak
więcej zamknij
Komitet sterujący
Agnieszka Rzeźnik
więcej zamknij
Adam Kaźmierczak
więcej zamknij
Marta Wangin
więcej zamknij