Logotypy projektu - Inkubator Innowacyjności +

Tytuł projektu: Inkubator Innowacyjności +

Dane projektu

Numer umowy:
MNISW/2017/DIR/76/II+
Akronim:
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Okres realizacji:
08/02/2017 - 31/01/2019
Wartość projektu:
3357442,32
Procent wydatkowania środków:
75,845%
Stopień zaawansowania realizacji działań merytorycznych (w %):
88,88 %

Uwagi:

Działanie 4.4 POIR
Cel główny

Wsparcie zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych poprzez inicjowanie współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym a otoczeniem biznesowym

Cel szczegółowy

1. Zwiększenie efektywności zarządzania procesem transferu innowacji z uczelni w regionach na rzecz ich wdrożenia w odpowiednich gałęziach przemysłu.
2. Zwiększenie zapotrzebowania ze strony przemysłu na usługi, które mogą być świadczone ze strony uczelni na rzecz partnerów biznesowych.
3. Promocja oferty jednostek B+R funkcjonujących w województwie łódzkim oraz warmińsko-mazurskim jako regionów innowacyjnych na konferencjach krajowych jak i zagranicznych poświęconych procesowi transferu technologii i wynalazczości.

Stopień realizacji projektu

88,88%
Opis projektu

Projekt obejmuje realizację nw. Zadań:

Zadanie 1. Inicjowanie oraz wzmacnianie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, w tym poszukiwanie podmiotów zainteresowanych wdrożeniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych, przez promocję oferty technologicznej oraz udział w wystawach i targach typu „science to business”.
Zadanie 2. Przygotowanie projektów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, zawierających w szczególności analizy potencjału rynkowego wynalazków oraz analizy ich gotowości wdrożeniowej, a także wyceny praw własności przemysłowej.
Zadanie 3. Zarządzanie portfelem technologii obejmujące w szczególności: monitorowanie i analizy wyników badań naukowych lub prac rozwojowych pod względem ich użyteczności praktycznej, analizy potrzeb rynku służące wyborowi tematów badań naukowych lub prac rozwojowych oraz badanie stanu techniki przed rozpoczęciem badań lub prac, prowadzenie bazy danych o realizowanych projektach badawczych, osiągniętych rezultatach i możliwości ich zastosowania w praktyce, analizy możliwości uzyskania ochrony patentowej oraz możliwości komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych przed ich opublikowaniem.
Zadanie 4. Prowadzenie prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy, których koszt nie może przekroczyć 100 tys. zł.
Zadanie 5. Działalność Brokerów Innowacji

Osoby realizujące projekt
Koordynator Merytoryczny
Dr n.med. Bartłomiej Grobelski
więcej zamknij
Komitet sterujący
Dariusz Trzmielak - UŁ
więcej zamknij
Eliza Popławska-Jodko - UWM
więcej zamknij
Anna Wesołowska - ASP
więcej zamknij