Logotypy projektu - VRneck SOLUTION – Innowacyjny system do diagnostyki, terapii i treningu zaburzeń funkcjonalnych i uszkodzeń części szyjnej i szyjno-piersiowej kręgosłupa

Tytuł projektu: VRneck SOLUTION – Innowacyjny system do diagnostyki, terapii i treningu zaburzeń funkcjonalnych i uszkodzeń części szyjnej i szyjno-piersiowej kręgosłupa

Dane projektu

Numer umowy:
POIR.04.01.04-00-0113/19
Okres realizacji:
01/12/2020 - 30/11/2023
Wartość projektu:
11876273,56
Wartość dofinansowania:
10395964,19
Procent wydatkowania środków:
2.06%
Stopień zaawansowania realizacji działań merytorycznych (w %):
5 %
Cel główny

Celem projektu jest opracowanie koncepcji i wytworzenie systemu VRneck SOLUTION, wspomagającego diagnostykę i spersonalizowaną terapię zaburzeń funkcjonalnych części szyjnej kręgosłupa, na bazie prototypu urządzenia VRneck (będącego wynikiem prac przedwdrożeniowych, POIR, Inkubator Innowacyjności +(2017-2019), umowa MNISW/2017/DIR/76/II+), opracowanie koncepcji i sprawdzenie skuteczności wykrywania zaburzeń funkcjonalnych części szyjnej kręgosłupa w eksperymencie medycznym na grupie 400 osób oraz ocena funkcjonalności systemu tj. trafności i wiarygodności wykrywania zaburzeń funkcjonalnych, efektywności urządzenia w kinezyterapii oraz w ocenie skuteczności leczenia w badaniu klinicznym z udziałem 200 osób.

Stopień realizacji projektu

5%
Opis projektu

Celem projektu VRneck SOLUTION jest opracowanie kompleksowego i innowacyjnego rozwiązania, wykorzystującego rzeczywistość wirtualną oraz metody sztucznej inteligencji, do wspomagania diagnostyki, planowania terapii oraz monitorowania procesu rehabilitacji pacjentów z zaburzeniami funkcjonalnymi w obrębie kręgosłupa szyjnego, połączenia szyjno-głowowego i szyjno-piersiowego, z powodu chorób układu mięśniowo-szkieletowego i urazów. Zastosowano gogle wirtualnej rzeczywistości (VR) i headtrackery (dla osób z zaburzeniami wzroku) wspierające wykonywanie badania i terapii oraz oprogramowanie umożliwiające analizę i wykorzystanie zebranych danych. W celu rozbudowy pierwowzoru siatki przedziałów zakresu ruchomości segmentalnej kręgosłupa szyjnego i szyjno-piersiowego oraz zestawu 8 plansz zadań funkcjonalnych w grupie osób z zespołem bólowym kręgosłupa szyjnego (ZBK-C) i bez (BZBK-C) oraz wstępnej oceny ich przydatności do zastosowania do celów medycznych zaplanowano realizację eksperymentu medycznego z udziałem 400 osób.

W drugim etapie zaplanowano przeprowadzenie badania klinicznego z udziałem 200 pacjentów w celu potwierdzenia skuteczności diagnostycznej i terapeutycznej systemu VRneck SOLUTION, jak również oceny bezpieczeństwa i przydatności w planowaniu terapii oraz monitorowaniu skuteczności leczenia. Docelowo, innowacyjne wykorzystanie autorskich siatek pól zaburzeń ruchomości segmentalnej kręgosłupa szyjnego oraz sztucznej inteligencji (S.I.) i uczenia się maszynowego w module diagnostycznym i terapeutycznym wpłynie na skrócenie czasu niezbędnego do postawienia diagnozy i zaplanowania spersonalizowanego leczenia w porównaniu do dotychczasowych, subiektywnych metod oceny funkcji kręgosłupa szyjnego.

Ponadto nowatorskie wprowadzenie ćwiczeń z wykorzystaniem funkcjonalnych zadań ruchowych w wirtualnej rzeczywistości udostępni nową formę kinezyterapii i wpłynie na optymalizację postępowania terapeutycznego.

Osoby realizujące projekt
Koordynator Merytoryczny
Jolanta Kujawa - Kierownik B+R
więcej zamknij
Komitet sterujący
Jarosław Horodecki
Kierownik projektu więcej zamknij