Logotypy projektu - Wyleczymy Neutropenię (FIXNET): wykorzystanie identyfikacji zaburzeń funkcji pro teaz granulocytów obojętnochłonnych jako nowych możliwości diagnostycznych i terapeutycznych

Tytuł projektu: Wyleczymy Neutropenię (FIXNET): wykorzystanie identyfikacji zaburzeń funkcji pro teaz granulocytów obojętnochłonnych jako nowych możliwości diagnostycznych i terapeutycznych

Dane projektu

Numer umowy:
POIR.04.04.00-00-1603/18
Okres realizacji:
01/10/2019 - 29/12/2023
Wartość projektu:
22889450,00
Wartość dofinansowania:
22889450,00
Procent wydatkowania środków:
22.62%
Stopień zaawansowania realizacji działań merytorycznych (w %):
15 %
Cel główny

Pierwszym celem jest opracowanie skutecznego, prostego i taniego testu diagnostycznego różnicującego neutropenię z przyczyn genetycznych od tych niegenetycznych oraz znalezienie nowych, dotychczas nieodkrytych genów odpowiedzialnych za neutropenie wrodzone – obecnie bowiem u około 30-40% pacjentów z neutropeniami wrodzonymi nie znamy ich dokładnej przyczyny genetycznej, czyli odpowiedzialnego za ten stan genu. Trzecim celem jest opracowanie i wprowadzenie do użytku klinicznego nowoczesnej terapii neutropenii wrodzonych, opartej na tzw. edycji genów.

Stopień realizacji projektu

15%
Opis projektu

Założeniem jest opracowanie unikalnych w skali światowej metod diagnozowania i leczenia chorób związanych z dysfunkcją neutrofilii, czyli białych krwinek odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego człowieka. Zaburzenia w funkcjonowaniu neutrofilii często wiążą się z nierealizowaniem szczepień ochronnych i/lub z wysokim ryzykiem infekcji zagrażających życiu (w Polsce ok. 3000 dzieci rocznie).

Przedsięwzięcie zrealizuje konsorcjum złożone z trzech ośrodków akademickich tj. Uniwersytetu Medycznego w Łodzi jako Lider projektu oraz partnerów Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Strona główna

Osoby realizujące projekt
Koordynator Merytoryczny
prof. dr hab. n.med. Wojciech Młynarski
więcej zamknij