Logotypy projektu - BRaIN – Badania Rozwój Innowacje w łódzkim kampusie biomedycyny i farmacji

Tytuł projektu: BRaIN – Badania Rozwój Innowacje w łódzkim kampusie biomedycyny i farmacji

Dane projektu

Numer umowy:
RPLD.01.01.00-10-0003/17
Okres realizacji:
01/09/2018 - 31/12/2023
Wartość projektu:
63342436,56
Wartość dofinansowania:
38318482,69
Procent wydatkowania środków:
20%
Stopień zaawansowania realizacji działań merytorycznych (w %):
12 %
Cel główny

Dwudziestodwuprocentowy wzrost urynkowienia działalności badawczo-rozwojowej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi, dzięki utworzeniu i rozwojowi ośrodka BRaIn w okresie 01.06.2018 – 31.08.2021, obejmującego budowę jednego nowego budynku, remont i dostosowanie dwóch budynków oraz wyposażenie ich w nowoczesną aparaturę naukowo-badawczą oraz TIK, co przyczyni się do podniesienia poziomu innowacyjności i konkurencyjności gospodarczej województwa łódzkiego.

Cel szczegółowy
  1. Rozwój w okresie 01.06.2018 – 31.08.2021 działalności badawczo-rozwojowej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi, prowadzonej w wytworzonej nowoczesnej infrastrukturze kompleksu BRaIN.
  2. Wzrost o 22% komercjalizacji badań naukowych prowadzonych przy współpracy Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z przedsiębiorstwami oraz jednostkami naukowo-badawczymi, w okresie 01.06.2018 – 31.08.2021.
  3. Zwiększenie współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi w zakresie prowadzonych i wdrażanych prac badawczo-rozwojowych, w okresie 01.06.2018 – 31.08.2021.
  4. Budowa i wyposażenie Laboratorium BRaIN wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacyjną oraz z zagospodarowaniem terenu, w okresie 01.06.2018 – 31.08.2021.
  5. Modernizacja, rozbudowa i wyposażenie Centrum badań in vivo w budynku Zwierzętarni wraz z zagospodarowaniem terenu w okresie 01.06.2018 – 31.08.2021.
  6. Modernizacja i wyposażenie Centrum Big Data w budynku A-2 w okresie 01.06.2018 – 31.08.2021

Stopień realizacji projektu

12%
Opis projektu

Zadania realizowane w projekcie:
1. Przebudowa i rozbudowa Centrum badań in vivo – część gospodarcza
2A. Adaptacja pomieszczeń budynku A-2 dla centrum Big Data – część gospodarcza
2B. Adaptacja pomieszczeń budynku A-2 dla centrum Big Data – część pozagospodarcza
3A. Budowa budynku A-5 Laboratoria BRaIn – część gospodarcza
3B. Budowa budynku A-5 Laboratoria BRaIn – część pozagospodarcza
4. Zakup aparatury Centrum badan in vivo – część gospodarcza
5A. Zakup aparatury Centrum Big Data – część gospodarcza
5B. Zakup aparatury centrum Big Data – część pozagospodarcza
6A. Zakup aparatury badawczej budynek A-5 Laboratoria BRaIn – część gospodarcza
6B. Zakup aparatury badawczej budynek A-5 Laboratoria BRaIn – część pozagospodarcza oraz Zarządzanie projektem i promocja projektu

Osoby realizujące projekt
Kierownik Projektu
agnieszka.piastowska
Komitet sterujący
dr n. med. Jacek Grabowski
prof. dr hab. n.med. Janusz Piekarski
prof. dr hab. n. med. Lech Pomorski
dr n.med. Bartłomiej Grobelski