Logotypy projektu - MOLecoLAB – Łódzkie Centrum Badań Molekularnych Chorób Cywalizacyjnych

Tytuł projektu: MOLecoLAB – Łódzkie Centrum Badań Molekularnych Chorób Cywalizacyjnych

Dane projektu

Numer umowy:
RPLD.01.01.00-10-0007/18
Akronim:
MOLecoLAB
Okres realizacji:
01/12/2018 - 31/12/2023
Wartość projektu:
59 940 263,33
Wartość dofinansowania:
41 639 185,55
Procent wydatkowania środków:
94,11%
Cel główny

Projekt obejmuje realizację działań zmierzających do wzrostu konkurencyjności i innowacyjności regionu łódzkiego, poprzez budowę infrastruktury służącej prowadzeniu innowacyjnych badań.

Projekt zakłada bezpośrednią konsolidację nauki oraz biznesu i tym samym bieżącą wymianę wiedzy i doświadczeń. Utworzenie na terenie województwa łódzkiego innowacyjnego ośrodka naukowo-badawczego przyczynia się wprost do transferu wiedzy i innowacji do sektora gospodarki, co będzie mieć przełożenie na jej konkurencyjność.

W ramach kompleksu MOLecoLAB będą prowadzone wysoko zaawansowane prace badawcze, które w znaczący sposób podniosą poziom innowacyjności, jak i absorbcji i dyfuzji w środowisku głównie lokalnym, ale także regionalnym. Przyczyniać się to będzie do dynamicznych procesów gospodarczych w regionie woj. łódzkiego, wzrostu efektywności gospodarowania i uzyskania przewagi konkurencyjnej. Projekt zakłada wzmacnianie sfery badawczo-rozwojowej, rozwój szczególnie takich technologii, które mają strategiczne znaczenie dla lokalnej gospodarki oraz przede wszystkim kształtowanie wzajemnej współpracy pomiędzy Uniwersytetem Medycznym w Łodzi a instytucjami badawczymi oraz przedsiębiorcami.

Wytworzenie nowoczesnej infrastruktury badawczo-naukowej przekłada się na wzrost poziomu rozwoju gospodarczego, ale także na zwiększenie zasobów wysokospecjalistycznej kadry naukowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W ramach projektu zaplanowano utworzenie 2 nowych miejsc pracy. Koncentracja w jednym miejscy multidyscyplinarnego kapitału ludzkiego o wysokiej innowacyjności przekłada się na pozytywnie na poziom prowadzonych prac w ośrodku MOLecoLAB (wzajemna dyfuzja wiedzy), a także stanowi podstawę do dla prawidłowego i szybszego rozwoju woj. łódzkiego. Jakość kapitału ludzkiego skupiona w ośrodku MOLecoLAB bezpośrednio przekłada się na tworzenie, dyfuzję i absorpcję rozwiązań technologicznych. Zaś utrzymanie wysokiej jakości zasobów pracy w regionie wymaga tworzenie bodźców dla rozwoju zaawansowanej gospodarki wiedzy i innowacji oraz stałego stymulowania popytowej strony rynku pracy. Projekt w ramach części niekomercyjnej wspiera wzmacnianie infrastruktury i aktywności naukowej środowiska akademickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz wspieranie kształtowania sieci współpracy środowiska akademickiego.

Stopień realizacji projektu

%
Opis projektu

Zakładany projekt  odpowiada na najważniejsze problemy społeczne oraz potrzebę innowacyjności w ramach terapii i diagnostyki chorób cywilizacyjnych naszego regionu jakimi są choroby sercowo-naczyniowe, nowotwory zaburzenia metaboliczne i immunologiczne oraz choroby neurodegeneracyjne. Ponadto planowane jest projektowanie nowych metod terapeutycznych w medycynie regeneracyjnej z wykorzystaniem komórek macierzystych. Przewidziane są badania nad możliwością zastosowanie różnorodnych nanomateriałów w farmakologii. Zastosowanie różnych metod funkcjonalizacji nanomateriałów pozwolić powinno na uzyskiwanie efektu zróżnicowanego uwalnia substancji leczniczej co byłby wyjątkowym systemem dostarczania leków. Inną bardzo ważną gałęzią badań MOLecoLAB jest ocena i analiza ryzyka mikrobiologicznego oraz opracowaniem profilu biozgodności materiałów wykorzystywanych do tworzenia protez, stentów i implantów. Uzyskane wyniki powinny zwiększyć szanse na wprowadzenie na rynek unikatowych produktów inżynierii biomedycznej w stentach implantach i protezach. Tak zaplanowane badania zdecydowanie wpłyną na podniesienie poziomu innowacyjności ze szczególnym ukierunkowaniem na dziedziny medycyny, biotechnologii i farmacji, które będą wspierać przeciwdziałanie rozwojowi i skutkom najważniejszych chorób cywilizacyjnych. Dzięki temu zostanie zapewnione proaktywne podejście do zachodzących w społeczeństwie polskim zmian, co położy podwaliny pod jego dalszy rozwój, nie tylko ekonomiczny, ale również w zakresie poprawy jakości życia. Skupienie na dziedzinach o najwyższym znaczeniu dla zdrowia publicznego uwzględnia przy tym specyfikę regionalną i dotychczasowe doświadczenie badawcze (choroby cywilizacyjne, zdrowe starzenie, epidemiologia populacji o wzrastającej średniej wiekowej), a także wpisuje się w pełni w specjalizacje regionalne (Medycyna, Farmacja, Kosmetyki), dotyczące inwestycji w strategiczną, publiczną infrastrukturę badawczą, zgodnie z definicją. Plan prac badawczych zaproponowany do realizacji w oparciu o infrastrukturę kampusu biomedycyny i farmacji MOLecoLAB jest spójny ze specjalizacją regionalną dla obszaru: Medycyna, Farmacja, Kosmetyki.

Na poziomie szczegółowym projekt  wpisuje się  w obszary technologiczne: biotechnologia (w zakresie: biochemia, technologie farmaceutyczne, biotechnologia medyczna, technologie medycyny klinicznej, biologia molekularna), nanotechnologia i materiały Zaproponowane w projekcie podejście, bazuje na utworzeniu nowoczesnego kompleksu laboratoriów MOLecoLAB  (w wyniku budowy i wyposażenia) oraz wprowadzenie na tej podstawie ambitnego, szeroko zakrojonego planu prac badawczych, dostosowanego do silnych strategicznie obszarów technologicznych regionu.

Plan prac badawczych, rozwojowych, w tym badań eksperymentalnych realizowanych w ramach projektu jest nakierowany na ich praktyczne wykorzystanie w innowacyjnych gałęziach gospodarki, prowadzone prace badawcze będą mieć charakter wysoce aplikacyjny, co pozwoli na ich komercjalizację i transfer do sektora przedsiębiorstw. Realizacja projektu będzie przyczyniać się do stworzenia w regionie tzw. „rynku innowacji”. Efektem będzie ścisła współpraca świata nauki ze sferą gospodarczą i wyznaczanie kierunków działalności badawczo-rozwojowej. Zaproponowany przez Uniwersytet Medyczny bogaty program badań do realizacji w laboratoriach MOLecoLAB ma szerokie zastosowania praktyczne i wyróżnia się podejściem aplikacyjnym, a na regionalnym i ogólnopolskim rynku funkcjonuje szereg przedsiębiorstw, zainteresowanych efektami naukowymi i wdrożeniowymi programu, jaki zamierza w oparciu o niniejszy projekt wdrożyć Wnioskodawca. Ze względu na naukowy charakter projektu MOLecoLAB, został on oparty przede wszystkim o połączenie trzech osi merytorycznych, które mają interdyscyplinarny charakter, przenikają się nawzajem i zapewniają całościowe podejście do opisanego powyżej problemu społeczno-ekonomicznego: Oś innowacyjna Analiza metabolomu do zastosowania w terapii spersonalizowanej oraz diagnostyce bezinwazyjnej w leczeniu chorób cywilizacyjnych u ludzi. Oś innowacyjna Ocena skuteczności bezpieczeństwa stosowania leków biologicznych, biopodobnych oraz modyfikujących szlaki sygnałowe komórki. Oś innowacyjna Ocena biozgodności i bezpieczeństwa stosowania materiałów wykorzystywanych do tworzenia protez, stentów i implantów.

Strona www projektu: http://molecolab.umed.pl

Osoby realizujące projekt
Kierownik Projektu
tomasz.jasinski
Komitet sterujący
dr n. med. Jacek Grabowski
prof. I.Majsterek
prof. D.Nowak
Z-ca Kanclerza Michał Marek
Jarosław Horodecki