Logotypy projektu - ABK for UMED – Strategia Rozwoju Działalności Akademickiego Biura Karier Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Tytuł projektu: ABK for UMED – Strategia Rozwoju Działalności Akademickiego Biura Karier Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Dane projektu

Numer umowy:
POWR.03.01.00-00-B008/17
Akronim:
Biuro Obsługi Studiów
Okres realizacji:
01/10/2017 - 30/09/2020
Wartość projektu:
887867,77
Procent wydatkowania środków:
57,06%
Stopień zaawansowania realizacji działań merytorycznych (w %):
55.33 %

Uwagi:

Działanie 3.1 POWER
Cel główny

Podniesienie kompetencji 600 osób (416K/184M) uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa poprzez realizację: indywidualnej diagnozy kompetencji, warszatów realizowanych we współpracy z UP/NGO/OP oraz indywidualnego doradztwa zawodowego, a także wzrost kompetencji/kwalifikacji 4 (2K/2M) doradców zawodowych ABK UM, poprzez udział w zewnętrznych certyfikowanych szkoleniach, dotyczących wspierania świadczenia wysokiej jakości usług przez ABK UM wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej, w okresie 01.10.2017-30.09.2020.

Stopień realizacji projektu

55.33%
Opis projektu

Projekt obejmuje realizację nw. form wsparcia: 1. Podniesienie kompetencji/kwalifikacji doradców zawodowych ABK UM
2. Diagnoza kompetencji zawodowych uczestników projektu
3. Wspólna realizacja zadań przez Biuro Karier i Urzędy Pracy (UP)/NGO/Organizacje pracodawców (OP)
4. Indywidualne doradztwo zawodowe

Osoby realizujące projekt
Koordynator Merytoryczny
Mgr Justyna Wojtczak
więcej zamknij
Komitet sterujący
prof. dr hab. n.med. Dariusz Nowak
więcej zamknij
dr n. med. Jacek Grabowski
więcej zamknij
mgr Małgorzata Ochman
więcej zamknij