Logotypy projektu - Akademia Młodego Odkrywcy

Tytuł projektu: Akademia Młodego Odkrywcy

Dane projektu

Numer umowy:
POWR.03.01.00-00-U002/17-00
Akronim:
Biuro Promocji
Okres realizacji:
03/09/2018 - 31/12/2020
Wartość projektu:
441791,24
Procent wydatkowania środków:
78,47%
Stopień zaawansowania realizacji działań merytorycznych (w %):
90 %
Cel główny

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa wśród 360 uczniów klas 6-8 szkół podstawowych z obszaru powiatu m. Łódź oraz powiatu łódzkiego wschodniego w okresie do 30.06.2020r.  Jego realizacja przyczyni sie, do rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji III misji poprzez opracowanie atrakcyjnych programów kształcenia i realizacji działań dydaktycznych w ramach współpracy formalnej nawiązanej z jednostkami samorządu terytorialnego działającymi w obszarze edukacji.

Stopień realizacji projektu

90%
Opis projektu

Opracowanie programów kształcenia i realizacja działań dydaktycznych z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, w tym zajęć laboratoryjnych.  W ramach projektu wsparciem objęci zostaną rodzice uczniów biorących udział w projekcie w zakresie kompetencji wychowawczych oraz społecznych, co pozwoli między innymi na zaangażowanie rodziców w proces motywowania dzieci do rozwoju zainteresowań i poszerzania wiedzy.

Osoby realizujące projekt
Koordynator Merytoryczny
mgr Joanna Milczarek
więcej zamknij
Komitet sterujący
Lidia Solecka
więcej zamknij