Logotypy projektu - BIOStart – wysokiej jakości programy stażowe w wiodących firmach z sektora life – science w odpowiedzi na potrzeby społeczeństwa, rynku pracy oraz gospodarki opartej na wiedzy.

Tytuł projektu: BIOStart – wysokiej jakości programy stażowe w wiodących firmach z sektora life – science w odpowiedzi na potrzeby społeczeństwa, rynku pracy oraz gospodarki opartej na wiedzy.

Dane projektu

Numer umowy:
POWR.03.01.00-00-S208/15
Akronim:
Biuro Nauki, Strategii i Rozwoju oraz Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego
Okres realizacji:
01/09/2016 - 31/08/2018
Wartość projektu:
623437,50
Procent wydatkowania środków:
95,37%
Stopień zaawansowania realizacji działań merytorycznych (w %):
100% %
Cel główny

Podniesienie kompetencji studentów Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi poprzez realizację wysokiej jakości programów stażowych w wiodących firmach z sektora life-science w odpowiedzi na potrzeby
społeczeństwa, rynku pracy oraz gospodarki opartej na wiedzy.

Cel szczegółowy
  • Wzmocnienie kompetencji zawodowych oraz kompetencji społecznych studentów,
  • Wzrost liczby zajęć praktycznych,
  • Intensyfikacja współpracy z biznesem i otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Stopień realizacji projektu

100%%
Opis projektu

Projekt obejmuje realizację wysokospecjalistycznych staży krajowych i zagranicznych w wiodących firmach z sektora life-science, przygotowanych w oparciu o Zalecenia Rady z 10.03.2014 w sprawie ram jakości staży oraz zgodnych z efektami kształcenia studentów kierunku Biotechnologia na Wydziale Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Osoby realizujące projekt
Koordynator Merytoryczny
Dr Paulina Hejduk
więcej zamknij
Komitet sterujący
Prof. Dariusz Nowak
więcej zamknij
Prof. Andrzej Bednarek
więcej zamknij