Logotypy projektu - Elektroniczna platforma administracji publicznej EPAP@UMED

Tytuł projektu: Elektroniczna platforma administracji publicznej EPAP@UMED

Dane projektu

Numer umowy:
RPLD.07.01.02-10-0022/17
Okres realizacji:
02/01/2018 - 30/09/2021
Wartość projektu:
4389055,45
Wartość dofinansowania:
3730697,13
Procent wydatkowania środków:
58.5%
Stopień zaawansowania realizacji działań merytorycznych (w %):
80 %
Cel główny

Głównym celem projektu jest wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) na terenie województwa łódzkiego oraz poprawa wykorzystania zaawansowanych technologii informacyjnych przez mieszkańców, a w szczególności interesariuszy projektu. Cel horyzontalny projektu wnioskodawca planuje zrealizować poprzez uruchomienie 18-e-usług publicznych wspomagających procesy z zakresu e-administracji.

Stopień realizacji projektu

80%
Opis projektu

Przedmiotem projektu jest uruchomienie szeroko dostępnej dla obywateli (kandydatów, studentów, pracowników i interesariuszy Umed)regionalnej platformy umożliwiającej dostęp poprzez internet do 18 typów e-usług publicznych wspomagających procesy z zakresu e-administracji w szkole wyższej oraz rozwoju i udostępniania informacji sektora publicznego, zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego. Przedmiot projektu  realizowany będzie za pomocą 3 zadań merytorycznych. Zgodnie z analizą otoczenia społeczno-gospodarczego i analizą popytu grupę docelową projektu stanowią przedstawiciele następujących grup:1. Studenci, kursanci, doktoranci, słuchacze studiów podyplomowych; 2. kandydaci na studentów; 3. nauczyciele akademiccy, pracownicy naukowi, pracownicy naukowo-dydaktyczni; 4. pracownicy administracji.

Osoby realizujące projekt
Koordynator Merytoryczny
mgr inż. Mariusz Sawko
więcej zamknij
Komitet sterujący
Agnieszka Barczyńska
więcej zamknij