Logotypy projektu - Employ-Farm. Wysokiej jakości programy stażowe dla studentów kierunków: Farmacja, Kosmetologia, Analityka Medyczna na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Tytuł projektu: Employ-Farm. Wysokiej jakości programy stażowe dla studentów kierunków: Farmacja, Kosmetologia, Analityka Medyczna na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Dane projektu

Numer umowy:
POWR.03.01.00-00-S060/17
Akronim:
Wydział Farmaceutyczny
Okres realizacji:
01/03/2018 - 31/01/2020
Wartość projektu:
1993920,54
Wartość dofinansowania:
1934102,91
Procent wydatkowania środków:
84,41%
Stopień zaawansowania realizacji działań merytorycznych (w %):
100% %
Cel główny

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji (145K,18M) studentów kierunków o profilu praktycznym: analityka medyczna, farmacja, kosmetologia na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, poprzez realizację we współpracy z pracodawcami wysokiej jakości programów staży krajowych w okresie 01.03.2018-31.01. 2020. Cel główny zostanie osiągnięty przez objęcie wsparciem EFS 181 os(161K,20M).

Cel szczegółowy

Wzmocnienie kompetencji zawodowych, miękkich uczestników, wzrost liczby zajęć praktycznych 360h/staż, ułatwienie studentom wejścia na rynek pracy, intensyfikacja współpracy z biznesem i otoczeniem społeczno-gospodarczym

Stopień realizacji projektu

100%%
Opis projektu

wzmocnienie kompetencji zawodowych, miękkich uczestników, wzrost liczby zajęć praktycznych 360h/staż, ułatwienie studentom wejścia na rynek pracy, intensyfikacja współpracy z biznesem i otoczeniem społeczno-gospodarczym

Osoby realizujące projekt
Koordynator Merytoryczny
Prof. dr hab.n.farm. Paweł Szymański
więcej zamknij
Komitet sterujący
prof. Dariusz Nowak
więcej zamknij
prof.Daria Orszulak-Michalak
więcej zamknij
mgr Jarosław Horodecki
więcej zamknij