Logotypy projektu - FARM@BIO – zintegrowany system rozwoju kompetencji studentów Wydziału Farmaceutycznego oraz Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w odpowiedzi na potrzeby społeczeństwa, rynku pracy oraz gospodarki opartej na wiedzy

Tytuł projektu: FARM@BIO – zintegrowany system rozwoju kompetencji studentów Wydziału Farmaceutycznego oraz Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w odpowiedzi na potrzeby społeczeństwa, rynku pracy oraz gospodarki opartej na wiedzy

Dane projektu

Numer umowy:
POWR.03.01.00-00-K050/15
Akronim:
Dział Projektów
Okres realizacji:
01/03/2016 - 28/02/2019
Wartość projektu:
3252431,09
Procent wydatkowania środków:
71,44%
Stopień zaawansowania realizacji działań merytorycznych (w %):
83 %

Uwagi:

Działanie 3.1 POWER
Cel główny

Podniesienie kompetencji studentów Wydziałów Farmaceutycznego(WF) oraz Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego(WNBiKP) poprzez stworzenie zintegrowanych systemów rozwoju kompetencji na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi(UM).

Cel szczegółowy

1. Wzmocnienie kompetencji zawodowych uczestników
2. Wzmocnienie kompetencji miękkich
3. Wzrost liczby zajęć praktycznych
4. Intensyfikacja współpracy z biznesem i otoczeniem społeczno-gospodarczym

Stopień realizacji projektu

83%
Opis projektu

Projekt zakłada realizację 5 Zadań:
1. Organizacja certyfikowanych szkoleń w zakresie kompetencji zawodowych
2. Organizacja szkoleń dot. kompetencji „miękkich” (komunikacyjnych, interpersonalnych, w zakresie przedsiębiorczości, informatycznych, analitycznych)
3. Organizacja warsztatów i zajęć projektowych
4. Wizyty studyjne u pracodawców i przedstawicieli sektora innowacyjnego biobiznesu
5. Zajęcia dodatkowe realizowane z krajowym i zagraniznym otoczeniem biznesu.
Zadania mają charakter komplementarny i prowadzą do osiągnięcia efektu synergii, który doprowadzi do wzrostu wymaganych dla danego sektora kompetencji.

Osoby realizujące projekt
Koordynator Merytoryczny
Mgr Maciej Michalak
więcej zamknij
Komitet sterujący
dr Jacek Grabowski
więcej zamknij
dr Agnieszka Piastowska-Ciesielska
więcej zamknij
mgr Małgorzata Ochaman
więcej zamknij
mgr Jarosław Horodecki
więcej zamknij