Logotypy projektu - InterChemMed – Interdyscyplinarne studia doktoranckie łódzkich uczelni publicznych

Tytuł projektu: InterChemMed – Interdyscyplinarne studia doktoranckie łódzkich uczelni publicznych

Dane projektu

Numer umowy:
POWR.03.02.00-00-I029/16
Okres realizacji:
01/11/2017 - 31/10/2022
Wartość projektu:
5073282,50
Wartość dofinansowania:
2006600,00
Procent wydatkowania środków:
10.72%
Stopień zaawansowania realizacji działań merytorycznych (w %):
38 %
Cel główny

Zwiększenie jakości i efektywności kształcenia doktorantów poprzez utworzenie i wdrożenie interdyscyplinarnego programu studiów doktoranckich InterChemMed dla 40 studentów (26K i 14M), realizowanego przez cztery Wydziały łódzkich uczelni publicznych -Politechnikę Łódzką, Uniwersytet Łódzki i Uniwersytet Medyczny w Łodzi, do 31.X.2022r.

Stopień realizacji projektu

38%
Opis projektu

Projekt partnerski przyczyni się do osiągnięcia celów PO WER, w tym przede wszystkim celu szczegółowego, gdyż zakłada stworzenie studiów III stopnia, których 40 (26K i 14M) Uczestników będzie miało możliwość zapoznania się z kadrą dydaktyczną i infrastrukturą badawczą uczelni partnerskich, a zdobyte podczas studiów kompetencje i wiedza z obszarów Nauk Ścisłych, Nauk Technicznych oraz Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu umożliwią dostosowanie do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Projekt pozwoli na zwiększenie wymiany informacji i kadry naukowej pomiędzy łódzkimi jednostkami naukowo-dydaktycznymi, co zapobiegnie w przyszłości pogłębianiu się tzw. “luki pokoleniowej” wśród pracowników dydaktyczno-naukowych w obszarach Nauk Ścisłych, Nauk Technicznych oraz Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu w regionie łódzkim i Polsce, co stanowi wartość dodaną projektu, która nie zostałaby osiągnięta bez formuły partnerstwa.

Zaplanowane w projekcie zadania m.in. opracowanie nowego programu studiów, realizacja programu studiów, szkoła letnia, seminarium, wizyty studyjne, stypendia naukowe, są odpowiedzią na zdefiniowane potrzeby GD. (grupa doktorantów)

Osoby realizujące projekt
Koordynator Merytoryczny
dr hab. n. med. prof. nadzw. Monika Łukomska-Szymańska
więcej zamknij
Komitet sterujący
Joanna Włodarczyk
więcej zamknij
Jakub Jeziorski
więcej zamknij