Logotypy projektu - Interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie biopsychospołecznego modelu funkcjonowania człowieka w środowisku

Tytuł projektu: Interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie biopsychospołecznego modelu funkcjonowania człowieka w środowisku

Dane projektu

Numer umowy:
POWR.03.02.00-00-I012/16
Akronim:
Katedra Rehabilitacji
Okres realizacji:
01/01/2018 - 30/04/2023
Wartość projektu:
943735,00
Procent wydatkowania środków:
20.04%
Stopień zaawansowania realizacji działań merytorycznych (w %):
20 %

Uwagi:

Działanie 3.2 POWER
Cel główny

Większa jakość i efektywność kształcenia na studiach doktoranckich na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi (UM) osiągnięta poprzez realizację 4letnich stacjonarnych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich dla 8 doktorantów(5K/3M),w tym 2osób(1K/1M) z niepełnosprawnosciami (ON) obejmujących opracowanie programu studiów, ich realizację oraz organizację wizyt studyjnych,staży i szkół letnich,w okresie 01.05.2018-30.04.2023.

Stopień realizacji projektu

20%
Opis projektu

Projekt zakłada uruchomienie i relizację interdyscyplinarnych studiów doktoranckich. W projekcie są realizowane nw. Zadania:
1. Opracowanie programów studiów
2. Realizacja programu studiów
3. Realizacja wizyt studyjnych
4. Realizacja staży zawodowych
5. Realizacja szkół letnich

Osoby realizujące projekt
Koordynator Merytoryczny
Prof. dr hab. n.med. Jolanta Kujawa
więcej zamknij
Komitet sterujący
prof. dr hab. n. med. Dariusz Nowak
więcej zamknij
mgr Jarosław Horodecki
więcej zamknij
dr n. med Łukasz Kikowski
więcej zamknij