Logotypy projektu - „InterScienceCloud” – Zintegrowana platforma informacji o działalności naukowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Tytuł projektu: „InterScienceCloud” – Zintegrowana platforma informacji o działalności naukowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Dane projektu

Numer umowy:
POPC.02.03.01-00-0020/17
Akronim:
Centrum Informacyjno-Biblioteczne
Okres realizacji:
01/11/2017 - 30/04/2021
Wartość projektu:
6068387,09
Procent wydatkowania środków:
90.11%
Stopień zaawansowania realizacji działań merytorycznych (w %):
80 %
Cel główny

Poprawa dostępu do informacji o prowadzonych i ukończonych projektach naukowo-badawczych oraz zasobach naukowych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Cel szczegółowy
  • Wzrost aktywności naukowej i wymiany doświadczeń pomiędzy jednostkami naukowymi w wyniku udostępnionych zasobów nauki, w tym danych badawczych.
  • Wzrost liczby zdigitalizowanych oraz udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego.
  • Zwiększenie atrakcyjności dokumentów zawierających informacje sektora publicznego udostępnianych za pośrednictwem spójnego i przejrzystego interfejsu.
  • Wzrost świadomości w otoczeniu naukowym i społeczno-gospo.darczym nt. prowadzonych i ukończonych badań oraz projektów naukowo-badawczych.
  • Wzrost liczby i jakości badań naukowych i populacyjnych w otoczeniu naukowym i społecznogospodarczym w oparciu o udostępnione zasoby nauki, w tym dane badawcze.

Stopień realizacji projektu

80%
Opis projektu

Projekt zakłada udostępnianie danych naukowych z wielu obszarów działalności naukowej na jednej wspólnej platformie webowej. W ciągu 36 miesięcy zostanie przygotowana platforma webowa WWW, udostępniająca w sposób przejrzysty i dostosowany dla wielu grup odbiorców ISP z zakresu działalności naukowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W tym samym czasie będą przygotowywane poszczególne komponenty i narzędzia je integrujące oraz będzie prowadzona digitalizacja i opracowywanie posiadanych danych naukowych, a także przygotowywanie procedur ujednolicających i porządkujących proces udostępniania informacji. Dzięki wspólnej wyszukiwarce agregowane będą dane o całym dorobku naukowym obejmujące szerokie spektrum informacji z następujących obszarów:
– Źródłowe dane badawcze,
– Publikacje i informacje patentowe,
– Usługi i aparatura medyczna,
– Zdigitalizowane obiekty medyczne.
Przyjęto maksymalnie otwarty model udostępniania (w granicach ustawowych) zgodnie z Kierunkami rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce określonymi przez MNiSW oraz regulacjami Komisji Europejskiej w sprawie otwartego dostępu do zasobów nauki. W ramach projektu zostanie przygotowana Polityka Otwartości dla udostępniania danych naukowych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Osoby realizujące projekt
Koordynator Merytoryczny
Mgr. inż. Witold Kozakiewicz
więcej zamknij
Komitet sterujący
prof. Lucyna Woźniak
więcej zamknij
prof. Janusz Piekarski
więcej zamknij
dr Jacek Grabowski
więcej zamknij