Logotypy projektu - Łódzki program profilaktyki nowotworów głowy i szyi

Tytuł projektu: Łódzki program profilaktyki nowotworów głowy i szyi

Dane projektu

Numer umowy:
POWR.05.01.00-00-0011/16-00
Akronim:
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Okres realizacji:
01/10/2017 - 30/09/2021
Wartość projektu:
1792260,00
Wartość dofinansowania:
1792260,00
Procent wydatkowania środków:
77,13%
Stopień zaawansowania realizacji działań merytorycznych (w %):
84 %

Uwagi:

Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Zdrowia, 5.1 POWER
Cel główny

Celem głównym projektu jest opracowanie i wdrożenie kompleksowego programu profilaktyki i wczesnej diagnostyki nowotworów głowy i szyi oraz wsparcia emocjonalnego dla pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową.

Cel szczegółowy

Realizacja projektu wpłynie korzystnie na zdrowie pacjentów po-przez poprawę świadomości społecznej na temat nowotworów głowy i szyi oraz zwiększy szanse pacjentów z chorobą nowotworową na jej rozpoznanie we wcześniej-szych, lepiej rokujących stadiach dzięki możliwości szybkiej konsultacji u specjalisty z zakresu laryngologii onkologicznej. Ponadto, projekt umożliwi personelowi podsta-wowej opieki zdrowotnej zwiększenie kompetencji w zakresie laryngologii onkologicznej, co przyczyni się do dokładniejszego screeningu chorych z grupy ryzyka rozwoju nowotworów głowy i szyi.

Celem projektu jest także stworze-nie i konsolidacja sieci współpracy pomiędzy jednostkami podstawowej opieki zdrowotnej z cen-tralnego regionu Polski a laryngologicznym ośrodkiem referencyjnym, co zostanie osiągnięte poprzez cykl szkoleń dla personelu POZ. Dodatkowo utworzona zostanie platforma edukacyjno-szkoleniowo-konsultacyj-na, skierowana do pacjentów, personelu POZ oraz specjalistów z zakresu onkologii regionu głowy i szyi. Umożliwi ona łatwiejszą wymianę informacji o problemach z zakresu profilaktyki onkologicznej pomiędzy jednostkami oraz zwiększy dostęp do specjalistycznej wiedzy w jednostkach POZ.

W projekcie wsparciem zostanie objętych 6000 pacjen-tów, którym udzielone zostaną porady w ramach POZ, 1500 osobom udzielone zostaną pora-dy specjalistyczne. W projekcie udział weź-mie 210 lekarzy i pielęgniarek, pracujących w 70 jednostkach POZ, które w ramach projektu nawią-żą współpracę z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi.

Stopień realizacji projektu

84%
Opis projektu

Projekt realizowany jest w okresie 10.2017-12.2019 r. i zakła-da wielopoziomowe wsparcie pacjentów o wysokim ryzyku rozwoju nowotworów regionu głowy i szyi oraz lekarzy i pielęgniarek z 70 POZ z terenu czterech województw centralnej Polski: Łódzkiego, Kujawsko-Pomorskiego, Mazowieckiego i Śląskiego. W ramach regularnie powtarzanych szko-leń z tematyki projektu, lekarze i pielęgniarki uzyska-ją aktualne i przystępne informacje o patogenezie, profilaktyce, diagnostyce i leczeniu chorych z nowotworami regionu głowy i szyi oraz zostaną przeszkoleni w zgłaszaniu pacjentów do projektu. W ramach projektu zostanie utworzona dedykowana platforma edukacyjno-szkolenio-wa, umożliwiająca dodatkowo rejestrację pacjentów objętych projektem, a także sprawdzanie wiedzy uczestni-ków szkoleń.

Pacjenci skierowani do specjalistycznej diagnostyki zostaną poddani badaniom przez doświadczony zespół klinicystów za pomo-cą nowoczesnego, specjalistycznego sprzętu laryngologicznego. U pacjentów ze stwierdzonymi zmianami podejrzanymi o rozrost nowotworo-wy w obrębie głowy i szyi zostaną pobrane wycinki do badań histopatologicznych z immunohistochemią w kierunku zakażenia HPV lub zosta-nie wykonana biopsja cienkoigłowa a u chorych wymagających diagnostyki szyi, w tym węzłów chłonnych, USG szyi. Pacjenci wymagający diagnostyki i pobrania wycinków w znieczuleniu ogólnym zostaną skierowani na pogłębioną diagnostykę w ośrodku specjalistycznym. Dodatkowo przeprowadzonych zostanie 8 spotkań z pacjentami i członkami ich rodzin w celu zapewnienia wsparcia emocjonalnego na każdym etapie projektu.

Uniwersytet Medyczny Łodzi dodatkowo zorganizuje spotkania z interesariuszami w celu zainteresowania tych organów tematyką profilaktyki nowotworów głowy i szyi.

Osoby realizujące projekt
Koordynator Merytoryczny
Dr hab. n.med. prof. nadzw. Wioletta Pietruszewska
więcej zamknij
Komitet sterujący
prof.dr hab.n.med. Dariusz Nowak
Przewodniczący Komitetu Sterującego więcej zamknij
mgr Aleksandra Gilewicz
Nadzór Projektu więcej zamknij