Logotypy projektu - Mali Odkrywcy

Tytuł projektu: Mali Odkrywcy

Dane projektu

Numer umowy:
POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17
Okres realizacji:
01/10/2018 - 30/03/2021
Wartość projektu:
267244,04
Procent wydatkowania środków:
100%
Stopień zaawansowania realizacji działań merytorycznych (w %):
100 %
Cel główny

Rozwój oferty UM w Łodzi w zakresie realizacji trzeciej misji poprzez opracowniae programów kształcenia i realizację działań dydaktycznych realizowanych we współpracy formalnej z Urzędem Miasta Łodzi na rzecz kompleksowego wsparcia uczniów szkół podstawowych w wielku 7-10 lat i ich rodziców.

Cel szczegółowy

Projekt obejmuje działania dydaktyczne w regionie służace rozwijaniu kompetencji kluczowych i uniwersalnych wśród uczniów, popularyzowanie nauki, poszerzenie oferty dydaktycznej UM

Stopień realizacji projektu

100%
Opis projektu

Główne zadaniem proj. będzie przeprowadzenie dla 240 dzieci w wieku 7-9 lat ( klasy 1-3 szkoły podstawowej) cyklu 8 warsztatów o innowacyjnej tematyce, w godzinach popołudniowych. ( w tym 5 dzieci stanowiących 2 % będzie z orzeczeniem o niepełnosprawności w okresie 10.01.2018 do 30.09.2020 Uczestnictwo dzieci będzie za zgodą opiekunów prawnych. Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowanych wykładowców w grupach 15 os., umożliwiających interaktywny charakter zaj. W ramach jednego semestru w zajęciach weżnie udział 60 dzieci. W grupach z osobami niepełnosprawnymi będzie zapewniony udział wykwalifikowanego psychologa. Kolejnym zadaniem będzie przeprowadzenie wykładu dla rodziców 120 rodziców ( 60 K i 60 M) oraz konsultacji indywidualnych ( 20 os 10 K, 10M) w zakresie radzenie sobie z emocjami.

Zajęcia będą prowadzone z wykorzyst. nowoczesnych technik dydaktycznych , z zachowaniem zasady niedyskryminacji oraz równości szans K i M, w pomieszczeniach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Osoby realizujące projekt
Koordynator Merytoryczny
Mgr Joanna Milczarek
więcej zamknij
Komitet sterujący
Lidia Solecka
więcej zamknij