Tytuł projektu: Najlepszy z Najlepszych! 3.0 Potencjalne wykorzystanie zjawiska desensytyzacji receptorów TRPV1 w terapii zespołu jelita drażliwego.

Dane projektu

Numer umowy:
MNiSW/2019/134/DIR/NN3
Okres realizacji:
01/06/2018 - 31/05/2019
Wartość projektu:
19425,00
Procent wydatkowania środków:
4,51%
Stopień zaawansowania realizacji działań merytorycznych (w %):
100 %
Cel główny

Celem projektu jest ocena wpływu palvanilu, pochodnej kapsaicyny zdolnej do szybkiej desensytyzacji receptorów TRPV1, na funkcje przewodu pokarmowego myszy oraz porównanie jej działania po podaniu systemowym (podanie dootrzewnowe) i miejscowym (podanie bezpośrednio do jelita grubego).

Stopień realizacji projektu

100%
Opis projektu

W ramach projektu scharakteryzowane zostanie działanie palvanilu, pochodnej kapsaicyny, zdolnej  do  szybkiej desensytyzacji TRPV1, w przewodzie pokarmowym myszy. W kolejnych etapach oceniony zostanie działanie przeciwbiegunkowe palvanilu, a następnie jego potencjalne zastosowanie w terapii IBS w formie kapsułek działających bezpośrednio w jelicie grubym.

Realizacja projektu podzielona została na cztery etapy:

 1. Badanie wpływu palvanilu na motorykę jelita grubego.
  Oceniono  wpływ   palvanilu   na  kurczliwość   mięśni  jelita  grubego  oraz  motorykę   dystalnej  części  jelita  grubego  z wykorzystaniem testu wydalania koralika z okręźnicy. Palvanil zahamował kurczliwość  mięśni  gładkich  jelita  grubego  myszy  o  25%  w  stosunku  do  kontroli.  Efekt  ten  został zniesiony w obecnośc/ antagonisty TRPV1 (SB366791), co potwierdza udział TRPV1 w obserwowanym  działaniu.  W badaniach in  mimo palvanil spowolnił motorykę jelita grubego po podaniu systemowym, jak i miejscowym.
 2. Ocena działania przeciwbólowego palvanilu.
  W kolejnym etapie projektu scharakteryzowano  działanie  przeciwbólowe  palvanilu,  wykorzystując  model  bólu  brzucha wywołany podaniem czynnika drażniącego (oleju mus2ardowego) do jelita grubego. Palvanil wywołał silne działanie przeciwbólowe, nie zaobserwowano różnic w jego skuteczności w zależności od drogi podania.
 3. Scharakteryzowanie potencjału przeciwbiegunkowego palvanilu.
  W  ramach tego etapu zbadany zostanie wpływ palvanilu na sekrecję jonów w jelicie grubym z użyciem komór Ussinga (in vitro). Następnie oceniony zostanie potencjał przeciwbiegunkowy palvanilu z wykorzystaniem mysiego modelu biegunki indukowanej przez podanie oleju rycynowego.
 4. Zastosowanie palvanilu w formie mikrokapsułek działających bezpośrednio w jelicie grubym i ocena potencjału klinicznego otrzymanej formulacji.
  Palvanil spowolnił motorykę jelita grubego oraz wywołał silne działanie przeciwbólowe, dlatego też może okazać się skutecznym środkiem w łagodzeniu objawów IBS. Ze względu na porównywalną skuteczność palvanilu po podaniu systemowym i miejscowym, podjęta zostanie próba opracowania metody podawania związku w formie mikrokapsułek i/lub liposomów, z których substancja czynna zostałaby uwolniona dopiero w obrębie jelita grubego. Pozwoli to na zmaksymalizowanie skuteczności testowanego związku przy jednoczesnym zminimalizowaniu ryzyka wystąpienia skutków ubocznych.

Wyniki  projektu  zostaną  zaprezentowane  podczas  najważniejszych  branżowych   konferencji  naukowych   na  świecie.

Osoby realizujące projekt
Koordynator Merytoryczny
prof. dr hab. n.med. Jakub Fichna
więcej zamknij