Logotypy projektu - Nowe czasy, nowe kompetencje – unikatowy program kształcenia podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dla pielęgniarek i położnych w odpowiedzi na potrzebyepidemiologiczno-demograficzne

Tytuł projektu: Nowe czasy, nowe kompetencje – unikatowy program kształcenia podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dla pielęgniarek i położnych w odpowiedzi na potrzebyepidemiologiczno-demograficzne

Dane projektu

Numer umowy:
POWR.05.04.00-00-0012/15-00
Okres realizacji:
01/03/2016 - 31/12/2021
Wartość projektu:
1995579,60
Procent wydatkowania środków:
48,05%
Stopień zaawansowania realizacji działań merytorycznych (w %):
75 %
Cel główny

Celem głównym projektu jest podniesienie i dostosowanie kompetencji i umiejętności pielęgniarek i położnych w zakresie potrzeb epidemiologicznych i demograficznych kraju poprzez przeprowadzenie kursów kwalifikacyjnych i specjalistycznych w odpowiedzi na potrzeby społeczeństwa

Cele szczegółowe projektu:
-wzmocnienie kompetencji i umiejętności zawodowych uczestników
-wzmocnienie kompetencji miękkich
-wzrost liczby zajęć praktycznych
-intensyfikacja współ. i kształcenia w zakresie ponadregionalnym

Proponowane w projekcie rozwiązania są oparte na diagnozach danego sektora, oczekiwaniach grupy docelowej, potrzebach demograficznych i epidemiologicznych (powodujących dezaktywację zawodową) Wprowadzają nową jakość, zwiększają efekt. dydaktyki, poprzez zastosowanie interdyscyplinarnych narzędzi, lepiej dostosowują do zmieniających się potrzeb społeczeństwa.

Stopień realizacji projektu

75%
Opis projektu

Rezultatem projektu będzie:

  • min.40% uczestników objętych wsparciem, współpracujących z placówką świadczącą podstawową opiekę zdrowotną
  • min.40% przeszkolonych osób w zakresie ordynowania leków, zgodnie z reformą Ministra Zdrowia
  • min.85% osób, które otrzymają nowe kwalifikacje.

Efektem projektu będzie nabycie nowych kwalifikacji i kompetencji ułatwiających funkcjonowanie w sektorze opieki zdrowotnej oraz gwarantujących nową jakość oferowanych usług.

Osoby realizujące projekt
Koordynator Merytoryczny
Prof. dr hab Ewa Borowiak
więcej zamknij
Komitet sterujący
prof. dr hab. n.med. Tomasz Kostka
więcej zamknij
mgr Jarosław Horodecki
więcej zamknij
dr n.med. Jolanta Glińska
więcej zamknij