Logotypy projektu - Operacja-Integracja 2.0! – II etap wdrażania Zintegrowanego Programu Uczelni

Tytuł projektu: Operacja-Integracja 2.0! – II etap wdrażania Zintegrowanego Programu Uczelni

Dane projektu

Numer umowy:
POWR.03.05.00-00-Z031/18
Okres realizacji:
01/01/2019 - 31/12/2022
Wartość projektu:
9530604,60
Wartość dofinansowania:
9530604,60
Procent wydatkowania środków:
29,29%
Stopień zaawansowania realizacji działań merytorycznych (w %):
29.29 %
Cel główny

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji studentów, nauczycieli akademickich, pracowników administracyjnych i kadry zarządzającej UM w Łodzi poprzez wdrożenie zmian organizacyjnych oraz włączenie do Zintegrowanego Programu Uczelni (ZPU) kierunku biotechnologia medyczna I stopnia dostosowanej do potrzeb społ.-gospodarczych, w zakresie zarządzania procesem kształcenia na poziomie wyższym oraz procesami wsparcia, w tym rozwoju kompetencji pracowników i studentów UM w Łodzi.

Stopień realizacji projektu

29.29%
Opis projektu

Przedmiotowy projekt jest kontynuacją realizowanego od 1 stycznia 2018 r. Projektu „Operacja – Integracja! – Zintegrowany Program Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”, w ramach którego przebudowany został program kształcenia na kierunkach: lekarskich, lekarsko – dentystycznym, technik dentystyczne elektroradiologii I stopnia oraz uruchomiono kierunek elektroradiologia II stopnia.

W ramach obecnego projekt „Operacja – Integracja 2.0!” dokonana zostanie m. in. zmiana programu kształcenia na studiach I stopnia na kierunku biotechnologia medyczna.

Zintegrowany Program Uczelni (ZPU) realizowany w ramach obu projektów poza zmianami w procesie kształcenia ma dodatkowo na celu podniesienie kompetencji studentów, nauczycieli akademickich, pracowników administracyjnych i kadry zarządzającej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi poprzez cykl specjalistycznych szkoleń, realizację staży oraz wdrożenie zmian organizacyjnych.

Osoby realizujące projekt
Koordynator Merytoryczny
Jarosław Horodecki
więcej zamknij
Komitet sterujący
Jacek Grabowski
Przewodniczący Komitetu sterującego więcej zamknij
Dariusz Nowak
więcej zamknij
Lidia Solecka
więcej zamknij