Logotypy projektu - Quality for Nurses. Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w zakresie kształcenia studentów kierunku Pielęgniarstwo

Tytuł projektu: Quality for Nurses. Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w zakresie kształcenia studentów kierunku Pielęgniarstwo

Dane projektu

Numer umowy:
POWR.05.03.00-00-0030/15
Akronim:
Zakład Teorii Pielęgniarstwa i Umiejętności w Pielęgniarstwie
Okres realizacji:
01/09/2016 - 31/01/2020
Wartość projektu:
2180106,66
Wartość dofinansowania:
2180106,66
Cel główny

Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia wyższego studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku pielęgniarstwo Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ukierunkowana na wzrost liczby absolwentów i podniesienie poziomu zatrudnienia poprzez opracowanie, wdrożenie i realizację programu rozwojowego UMED na rzecz kompleksowego wsparcia studentów ww. kierunku do 30.06.2019 r.

Cel szczegółowy
 • wzmoc.kompet.i umiejętności zawodowych uczestników
 • wzmoc.kompet.miękkich
 • wzrost liczby zajęć praktycznych
 • intensyfikacja współpr.i kształcenia w zakresie ponadregionalnym
 • zwiększenie atrakcyjności absolw. na rynku pracy
 • dostosowanie do dynamicznych zmian ekonomicznych w otoczeniu
 • zwiększenie zatrudnienia wśród absolwentów

Stopień realizacji projektu

%
Opis projektu

Projekt zakłada przygotowanie przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi-Uczelnię Wyższą programu rozwojowego .Gł. celem proj. jest poprawa jakości kształc.wyższego stud.studiów stacjon.pierwszego stopnia kier.pielęgniarstwo Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ukierunkowana na wzrost liczby absolw. i podniesienie poziomu zatrud. Program rozwojowy przewiduje realizację obligat.dla wszyst.uczest. następ.elementów:

 1. Opracowanie i wdrożenie programu stypendialnego dla uczestników proj.
 2. Zaplanowanie, opracowanie i wdrożenie zajęć dodatk. wykraczających poza standardowy program kształcenia
 3. Dostosowanie jakości i warunków oraz zasad odbywania obowiązk. praktyk do Europejskiej Ramy Jakości Praktyk i Staży
 4. Zorganizowanie ponadprogramowych praktyk zawod.
 5. Zwrot kosztów dojazdu i zakwaterowania stud. odbywających praktyki poza miejscem zamieszk.

Zajęcia oraz praktyki będą prowadzone z wykorzyst. nowoczesnych technik dydakt,z zachowaniem zasady niedyskryminacji oraz równości szans K i M,w pomieszczeniach dostos. do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres proj.został dobrany na podstawie potrzeb i oczekiwań Gr.Docelowej tj.144os. (137K/7M) oraz w oparciu o problemy demograf.-epidemiol.wskazane w dok.nadrzędnych. Zaplanowane w proj.działania odpowiadają na zdiagnozowane oczekiw. i bariery, przez dostosowanie zajęć do potrzeb uczestników oraz ich organizację w różnych placówkach medycznych w woj.łódzkim. Zakres proj.jest bezpośrednio związany z programami i efektami kształcenia. Proj.jest skierowany do pielęgniarek,których rola jest marginalizowana w systemie opieki zdrow.

Rezultatem proj.będzie:

 • wdrożenie 1 progr.rozwojowego UMED
 • zwiększenie ilości absolw. o 25% w/w kierunku
Osoby realizujące projekt
Koordynator Merytoryczny
dr n.med. Jolanta Glińska
więcej zamknij
Komitet sterujący
prof. Dariusz Nowak
więcej zamknij
mgr Sylwia Horodecka
więcej zamknij