Logotypy projektu - Ready to Teach! Innowacyjny Program Rozwoju Kadry Dydaktycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Tytuł projektu: Ready to Teach! Innowacyjny Program Rozwoju Kadry Dydaktycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Dane projektu

Numer umowy:
POWR.03.04.00-00-D039/16
Akronim:
Biuro Nauki, Strategii i Rozwoju
Okres realizacji:
01/09/2017 - 31/07/2019
Wartość projektu:
887592,00
Procent wydatkowania środków:
88,85%
Stopień zaawansowania realizacji działań merytorycznych (w %):
100 %
Cel główny

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji pracowników dydaktycznych poprzez stworzenie ogólnouczelnianego, zintegrowanego systemu rozwoju kompetencji dydaktycznych kadry Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (UM) na rzecz 356os (254K/102M) w okresie do 30.06.2019r.

Cel szczegółowy

wzmocnienie kompetencji w obszarze: innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, prowadzenia dydaktyki w języku angielskim,umiejętności informatycznych,zarządzania informacją,intensyfikacja współpracy, wymiany doświadczeń między kadrą dydaktyczną.

Stopień realizacji projektu

100%
Opis projektu

Realizacja projektu rozpocznie strategię wsparcia kompetencji pracowników dydaktycznych UM, co przyczyni się do wzrostu jakości kształcenia, m.in. poprzez usprawnienie systemu rozwoju kadry dydaktycznej, ewaluację, prowadzenie przez kadrę dydaktyczną objętą wsparciem zajęć z wykorzystaniem zdobytej wiedzy i kompetencji w języku obcym,z wykorzystaniem: innowacyjnych metod dydaktycznych, narzędzi informatycznych, baz danych, w trakcie realizacji projektu i min.4 semestry po jego zakończeniu. Wartością dodaną będzie wzrost jakości kształcenia studentów i programu studiów; transfer zdobytej wiedzy na innych pracowników dydaktycznych (system kaskadowy, minimalizacja kosztów), konfrontacja poznanych treści i technik ze studentami (szkoły letnie).

Osoby realizujące projekt
Koordynator Merytoryczny
mgr Jarosław Horodecki
więcej zamknij
Komitet sterujący
dr Jacek Grabowski
więcej zamknij
prof. Dariusz Nowak
więcej zamknij