Tytuł projektu: Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy, w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, z wykorzystaniem technik symulacji endoskopowych

Dane projektu

Numer umowy:
POWR.04.03.00-00-0291/16
Okres realizacji:
01/04/2021 - 31/12/2023
Wartość projektu:
65999996,70
Wartość dofinansowania:
1973469,85

Stopień realizacji projektu

%
Opis projektu

Głównymi celami projektu są:

1. Poprawa jakości i bezpieczeństwa procesu szkolenia specjalizacyjnego lekarzy w wybranych dziedzinach endoskopowych poprzez opracowanie, przetestowanie i wdrożenie do praktyki nowego rozwiązania z elementami  dydaktyki z użyciem zaawansowanych technik medycznej symulacji endoskopowej;

2. Standaryzacja szkolnictwa podyplomowego lekarzy w wybranych dziedzinach medycznych istotnych dla zadań polityki zdrowotnej kraju (w tym diagnostyki i terapii osób z Covid-19 i innymi chorobami zakaźnymi) przez opracowanie, przetestowanie i wdrożenie do praktyki w 3 Centrach Symulacji Endoskopowej standardów jakości procesu kształcenia podyplomowego lekarzy z wykorzystaniem technik symulacji endoskopowych w ramach Sieci CSE.

Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego POWER przez wypracowanie, testowanie i trwałe wdrożenie do praktyki nowego rozwiązania wypracowanego przy udziale partnerów ponadnarodowych, przyczyniającego się do zwiększenia efektywności polityk publicznej w obszarze doskonalenia metod kształcenia podyplomowego lekarzy. Nowe rozwiązanie wpisuje się w ideę LLL (Lifelong Learning) dzięki zastosowaniu wypracowanych w ramach projektu metod w ustawicznym doskonaleniu zawodowym lekarzy.

Osoby realizujące projekt
Koordynator Merytoryczny
Iwona Stefanek
więcej zamknij
Komitet sterujący
Prorektor Dariusz Nowak
więcej zamknij
Kanclerz Michał Marek
więcej zamknij
Jarosław Horodecki
więcej zamknij