Logotypy projektu - Ścieżki HIPOKRATESA

Tytuł projektu: Ścieżki HIPOKRATESA

Dane projektu

Numer umowy:
POWR.03.01.00-00-C046/16-00
Akronim:
Biuro Promocji
Okres realizacji:
01/10/2017 - 30/06/2019
Wartość projektu:
200600,00
Procent wydatkowania środków:
100%
Stopień zaawansowania realizacji działań merytorycznych (w %):
100 %
Cel główny
Projekt ma na celu rozwój oferty uczelni w zakresie realizacji jej służebnej roli wobec państwa poprzez przeprowadzenie niekonwencjonalnych modułów zajęć obejmujących sposoby i metody rozbudzenia w młodzieży ciekawości, kreatywności i chęci pogłębiania wiedzy. Projekt obejmuje działania dydaktyczne służące rozwijaniu kompetencji uczestników w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego, wykorzystującego zasoby uczelni.

Stopień realizacji projektu

100%
Opis projektu

Efektem jest podniesienie kompetencji uczestników, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Rezultatem  projektu jest podniesienie kompetencji 180K, 180M, 360 O uczniów klas I i II w tym objęcie 72 K, 72 M, 144 O programem rozszerzonym o zajęcia laboratoryjne dla uczniów objętych kursami edukacyjnymi w ramach realizacji trzeciej misji uczelni w okresie od 01.10.2017 r. do 30.06.2019 r.

Osoby realizujące projekt
Koordynator Merytoryczny
mgr Joanna Milczarek
więcej zamknij
Komitet sterujący
Lidia Solecka
więcej zamknij