Logotypy projektu - Szkoła Orłów 2

Tytuł projektu: Szkoła Orłów 2

Dane projektu

Numer umowy:
MNiSW/2019/523/DIR/KH
Okres realizacji:
12/12/2019 - 31/07/2022
Wartość projektu:
485934,22
Wartość dofinansowania:
485934,22
Procent wydatkowania środków:
13.38%
Stopień zaawansowania realizacji działań merytorycznych (w %):
22.22 %
Cel główny

Celem głównym projektu jest wsparcie stworzenia ścieżki kształcenia dla wybitnie uzdolnionych studentów (laureatów olimpiad przedmiotowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, a także najlepszych studentów na podstawie wyników uzyskanych na pierwszym roku studiów) poprzez realizację wysokiej jakości kształcenia akademickiego opartego na systemie tutoringu.

Stopień realizacji projektu

22.22%
Opis projektu

Podstawowym zadaniem projektu jest stworzenie ścieżki dydaktycznej dla 5 wybitnie uzdolnionych młodych osób, które powinny w wyniku odpowiedniego wsparcia na uczelni, utrzymywać swój wysoki poziom kompetencji w obszarze kształcenia. Gwarancją tego będzie wsparcie indywidualnej ścieżki kształcenia w postaci działań tutoringowych oraz wsparcia stypendialnego przez okres 27m-cy. W okresie realizacji umowy uczelnie będą ponosić wydatki związane z realizacją celu projektu pozakonkursowego tj. realizacja procesu kształcenia z wykorzystaniem metody tutoringu oraz wsparcie stypendialne studentów.

Wymogi wobec studentów objętych wsparciem będą wzrastały wraz z kolejnymi latami kształcenia. Po pierwszym roku studiów postępy będą oceniane na podstawie średniej ocen. Po drugim roku wymagane jest rozpoczęcie projektu badawczo-dydaktycznego pod opieką tutora, a po trzecim roku studiów przygotowanie publikacji mającej walor naukowy.

Osoby realizujące projekt
Koordynator Merytoryczny
mgr Justyna Wojtczak
więcej zamknij