Logotypy projektu - Szkoła orłów

Tytuł projektu: Szkoła orłów

Dane projektu

Numer umowy:
MNiSW/2018/325/DIR/KH
Okres realizacji:
28/02/2019 - 31/07/2022
Wartość projektu:
388747,38
Wartość dofinansowania:
388747,38
Procent wydatkowania środków:
44.87%
Stopień zaawansowania realizacji działań merytorycznych (w %):
55.56 %
Cel główny

Celem głównym projektu jest wsparcie stworzenia ścieżki kształcenia dla wybitnie uzdolnionych studentów (laureatów olimpiad przedmiotowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, a także najlepszych studentów na podstawie wyników uzyskanych na pierwszym roku studiów) poprzez realizację wysokiej jakości kształcenia akademickiego opartego na systemie tutoringu.

Stopień realizacji projektu

55.56%
Opis projektu

Podstawowym zadaniem projektu jest stworzenie ścieżki dydaktycznej dla 4 wybitnie uzdolnionych młodych osób, które powinny w wyniku odpowiedniego wsparcia na uczelni, utrzymywać swój wysoki poziom kompetencji w obszarze kształcenia. Gwarancją tego będzie wsparcie indywidualnej ścieżki kształcenia w postaci działań tutoringowych realizowanych przez 4 tutorów oraz wsparcia stypendialnego. W okresie realizacji umowy uczelnie będą ponosić wydatki związane z realizacją celu projektu pozakonkursowego tj. realizacja procesu kształcenia z wykorzystaniem metody tutoringu oraz wsparcie stypendialne studentów.

Wymogi wobec studentów objętych wsparciem będą wzrastały wraz z kolejnymi latami kształcenia. Po pierwszym roku studiów postępy będą oceniane na podstawie średniej ocen. Po drugim roku wymagane jest rozpoczęcie projektu badawczo-dydaktycznego pod opieką tutora, a po trzecim roku studiów przygotowanie publikacji mającej walor naukowy.

Osoby realizujące projekt
Koordynator Merytoryczny
Justyna Wojtczak
więcej zamknij