Logotypy projektu - UMED edukuje

Tytuł projektu: UMED edukuje

Dane projektu

Numer umowy:
POWR.03.01.00-00-T031/18
Okres realizacji:
01/01/2019 - 31/12/2022
Wartość projektu:
1476152,67
Wartość dofinansowania:
1431868,07
Procent wydatkowania środków:
33%
Stopień zaawansowania realizacji działań merytorycznych (w %):
33.3 %
Cel główny

Cel główny: podniesienie kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa wśród łącznie 540 uczniów klas II i III z 5 szkół średnich (180 osób w ramach każdej z III edycji) oraz 80 mieszkańców województwa łódzkiego w wieku 55+ w okresie realizacji projektu tj. od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r.

Cel główny przyczyni się do rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji III misji poprzez opracowanie we współpracy formalnej z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze edukacji, programów kształcenia i realizacji działań dydaktycznych, kursów, szkoleń dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego uczniów szkół średnich i osób 55+.

Stopień realizacji projektu

33.3%
Opis projektu

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia aktywności edukacyjnej wśród 2 ważnych dla rozwoju regionu grup tj. uczniów szkół średnich (przyszli absolwenci szkół wyższych wchodzący na rynek pracy) oraz osób 55+ przechodzących w stan bierności zawodowej (odpływ wiedzy i doświadczenia z rynku pracy).

Realizacja projektu jest zgodna z celem szczegółowym Dział. 3.1 POWER tj. Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadającym potrzebom gospodarki,

Rynku pracy i społeczeństwa poprzez:
– podniesienie kompetencji uczniów i osób w wieku 55 l. i więcej wpływaj. na ich aktywizacji społecznej i zawodowej
– poszerzanie wiedzy ogólnej i specjalistycznej; rozwój zainteresowań wśród uczestników projektu
– pobudzenie aktywności edukacyjnej uczestników projektu poprzez zaplanowane działania dydaktycznych
– rozwój oferty uczelni w ramach III misji na rzecz społeczności lokalnej/regionalnej
– wzmocnienie współpracy uczelni z organizacjami pozarządowymi w zakresie działań na rzecz podnoszenia kompetencji wśród młodzieży i osób 55+

Osiągnięcie celu głównego projektu a tym samym celu określonego dla Działania 3.1 POWER możliwe będzie dzięki realizacji celów szczegółowych tj.
– podniesienie kompetencji w zakresie myślenia kreatywnego i innowacyjnego, pracy zespołowej;
– rozwój umiejętności uczenia się podniesienie kompetencji z nauk mat-przyrod.
– rozwój umiejętności komunikacyjnych, interpersonalnych oraz obywatelskich
– podniesienie kompetencji w zakresie wykorzystaniem nowoczesnych technologii
– zwiększenie aktywności społeczeństwa i edukacji wśród uczestników projektu
– zwrócenie uwagi na aspekt dialogu międzypokoleniowego

Osoby realizujące projekt
Koordynator Merytoryczny
mgr Joanna Milczarek
więcej zamknij
Komitet sterujący
Anna Rykiert
więcej zamknij
Martyna Głogowska
więcej zamknij
Przemysław Bazan
więcej zamknij