Logotypy projektu - UMED łączy – program zwiększenia dostępności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Tytuł projektu: UMED łączy – program zwiększenia dostępności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Dane projektu

Numer umowy:
POWR.03.05.00-00-A041/19
Okres realizacji:
01/10/2019 - 30/06/2023
Wartość projektu:
3838258,40
Wartość dofinansowania:
3723110,64
Procent wydatkowania środków:
20.54%
Stopień zaawansowania realizacji działań merytorycznych (w %):
20.54 %
Cel główny

Celem głównym proj. jest wsparcie zmian organizacji i podnoszenie świadomości i kompetencji kadry naukowo-dydakt. i administracyjnej UM w Łodzi z zakresu niepełnosprawności poprzez realizacja działań mających na celu zapewnienie przez Uczelnię dostępności komunikacyjnej, architektonicznej, administr. stron www, narzędzi informatycznych, procedur kształcenia w kształceniu na poziomie wyższym, wprowadzanie do kształcenia modyfikacji zapewniających ich dostępność dla studentów i doktorantów z Niepełnosprawnych (OzN) oraz działań z zakresu dostępności architektonicznej.

Stopień realizacji projektu

20.54%
Opis projektu

Działania projektowe zapewnią osiągniecie do 30.06.2023 modelu uczelni dostępnej, co znajdzie odzwierciedlenie w spełnieniu przez UM wymogów ścieżki midi Modelu wsparcia uczelni w celu zwiększenia ich dostępności do potrzeb osób z niepełnosprawnością (OzN). W projekcie objęci wsparciem zostanie:480 pracowników kadry nauk.-dydakt. administracyjnych uczelni. W proj. zrealizowane zostanie opracowanie procedur wsparcia OzN, doradztwo w zakresie dostępności architektonicznej i rozwiązań infrastrukturalnych.  Zrealizowana zostanie działalność edukacyjna.: wytworzenie i udostępnienie materiałów e-learningowych w standardzie WCAG 2.0, szkolenia dla kadry nauk.-dydakt. i administr. podnoszące świadomość na temat niepełnosprawności i problemów natury psychologicznej, wizyty studyjne lektorów j.obcych Wnioskodawcy w wiodących Uczelniach w celu przystosowania metod pracy w trakcie lektoratów do potrzeb OzN, dodatkowe lektoraty j.obcych w formie indywidualnej dla OzN, wytworzenie aplikacji i systemu nawigacji głosowej po kampusie UM, dostosowanie witryn i aplikacji www Uczelni do WCAG 2.0,działalność niwelująca bariery Architektoniczne.

Rezultaty: zwiększenie dostępności Uczelni dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, szczególnie OzN, podniesienie kompetencji kadry UM w zakresie pracy z OzN i dostosowanie procesu kształcenia do ich potrzeb, dalsze zmiany organizacyjne na Uczelni w celu zapewnienia szerszego wsparcia OzN. Rezultaty długoterminowe.: zwiększenie w skali Uczelni liczby OzN.

Osoby realizujące projekt
Koordynator Merytoryczny
mgr Jarosław Horodecki
więcej zamknij
Komitet sterujący
Maria Religa
więcej zamknij
Tomasz Nowak
więcej zamknij
Witold Olszewski
więcej zamknij